BDO pomoc de minimis – sprawdź co możesz zyskać

Wprowadzający m.in. produkty w opakowaniach na rynek Polski, to firma, przedsiębiorstwo lub inny podmiot, który ma rolę np. w produkcji, importowaniu, wewnątrzwspólnotowym nabyciu lub dystrybucji produktów w opakowaniach przeznaczonych do użycia własnego, w handlu lub konsumpcji. Wprowadzający produkty w opakowaniach na rynek jest zobowiązany do spełnienia odpowiednich regulacji i wymogów dotyczących opakowań i gospodarki odpadami, a co za tym idzie – w przypadku ich niewykonania, uiszczenia odpowiednich opłat. Jednakże istnieje możliwość zwolnienia z niektórych. Zapraszamy do lektury!

Obowiązki wprowadzającego opakowania na rynek

Obowiązki wprowadzającego opakowania na rynek mogą obejmować:

  • Zgodność z regulacjami i normami: Wprowadzający produkty w opakowaniach musi spełnić określone prawem regulacje i normy dotyczące jakości, bezpieczeństwa i składu opakowań. Mogą to być przepisy narodowe, unijne (jeśli dotyczy), a także specyficzne standardy branżowe.
  • Minimalizacja wpływu na środowisko: Wprowadzający opakowania z produktami powinien dążyć do minimalizacji negatywnego wpływu opakowań na środowisko. To oznacza m.in. stosowanie zrównoważonych materiałów, które mogą być poddane recyklingowi lub biodegradacji.
  • Udział w systemach odzysku opakowań: W niektórych jurysdykcjach wprowadzający opakowania na rynek może być zobowiązany do uczestnictwa w systemach odzysku opakowań. Dzięki temu opakowania mogą być zbierane i poddawane recyklingowi lub odpowiedniemu przetworzeniu.
  • Oznakowanie i etykietowanie: Wprowadzający opakowania musi zapewnić odpowiednie oznakowanie i etykietowanie opakowań, aby konsument był informowany o właściwym sposobie korzystania z produktu, składzie, datach ważności.
  • Edukacja konsumentów: Wprowadzający opakowania powinien wspierać edukację konsumentów na temat segregacji i odpowiedniego postępowania z odpadami opakowaniowymi, aby zwiększyć efektywność recyklingu.
  • Śledzenie i raportowanie: Wprowadzający opakowania może być zobowiązany do śledzenia ilości wprowadzonych opakowań na rynek i składania raportów organom odpowiedzialnym za monitorowanie gospodarki odpadami.

Opłata produktowa i publiczne kampanie edukacyjne

Opłata produktowa to opłata, którą wprowadzający m.in. producenci, importerzy, wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów, produktów w opakowaniach są zobowiązani do zapłacenia w przypadku nierealizowania nałożonych na nich obowiązków takich jak np. osiągniecie odpowiedniego poziomu recyklingu. Jest to mechanizm finansowy mający na celu zachęcanie wprowadzających do podejmowania działań zmierzających do minimalizacji ilości generowanych odpadów oraz promowania recyklingu i odpowiedniego postępowania z odpadami.

Nie jest to jednak jedyna opłata, o której należy pamiętać. Kolejną rzeczą, są tzw. publiczne kampanie edukacyjne, czyli pewnego rodzaju działania proekologiczne polegające na uświadamianiu konsumentów o prawidłowym postępowaniu z odpadami. Wprowadzający odpady na rynek są zobowiązani do uiszczenia opłaty w wysokości minimum 2% netto wartości opakowań, które wprowadził do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym w przypadku wprowadzania produktów w opakowaniach. Dla przykładu wysokość środków które należy przekazać na publiczne kampanie edukacyjne w odniesieniu do wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego to łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu.

Jeśli jesteś właścicielem małego, średniego lub mikroprzedsiębiorstwa i w minionym roku wprowadziłeś/łaś na rynek opakowania z produktami, których łączna waga opakowań nie przekroczyła 1000 kg, istnieje możliwość, że możesz uniknąć płacenia opłaty produktowej oraz opłaty na publiczne kampanie edukacyjne dzięki pomocy de minimis. Wykorzystanie tego mechanizmu może być korzystne, zwłaszcza jeśli wprowadzasz na rynek niewielkie ilości opakowań.

Co dokładnie oznacza pojęcie pomocy de minimis?

Pomoc de minimis to forma niewielkiego wsparcia publicznego, udzielanego w różnych formach, aby odpowiadać na potrzeby przedsiębiorców. Innymi słowy firmy mogą otrzymać ograniczone zwolnienia podatkowe i uproszczenia dotyczące bezpośrednich lub pośrednich dotacji od państwa. Dzięki pomocy de minimis obciążenia administracyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są zmniejszone, co może przyczynić się do poprawy ich rozwoju. 

Kto może skorzystać z pomocy de minimis?

Zasady przyznawania pomocy są ogólnie znane. O pomoc de minimis może ubiegać się m.in. wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym  roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu opakowania z produktami o łącznej masie nieprzekraczającej 1 tony (masa obliczana jest w stosunku do samych opakowań). W tym przypadku rodzaj opakowania nie ma znaczenia – wsparcie publiczne w ramach pomocy de minimis obejmuje wszystkie rodzaje opakowań.

Jednakże istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego, kto może skorzystać z pomocy. Na pewno wiele osób zastanawia się, komu nie przysługuje pomoc de minimis? Przedsiębiorcy, którym w ostatnich 3 kolejnych latach podatkowych została udzielona pomoc de minimis przekraczająca kwotę 200 tys. euro, zostają wyłączeni z możliwości ubiegania się o kolejne wsparcie w ramach tego mechanizmu. Jest to pewnego rodzaju limit otrzymanej pomocy, po przekroczeniu którego nie przysługuje ta ulga podatkowa.

Warto zaznaczyć, że pomoc de minimis jest przeznaczona głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw, a przedsiębiorstwa większe od tych kategorii mogą chodź nie muszą być wyłączone z możliwości ubiegania się o ten rodzaj wsparcia.

Jak obliczyć wartość pomocy de minimis? Całkowita kwota pomocy zostaje obliczona przy zastosowaniu odpowiedniej stawki opłaty produktowej dla opakowań oraz 2% wartości netto opakowań.

Terminy składania dokumentów o pomoc de minimis

W przypadku opłaty produktowej za prowadzania produktów w opakowaniach należy złożyć dokumenty do 15 marca każdego roku. Wzór wniosku o przyznanie pomocy de minimis znajduje się na stronach poszczególnych urzędów marszałkowskich. Oprócz tych dokumentów ważne jest, aby pamiętać o sprawozdaniu rocznym za wprowadzone na rynek produkty w opakowaniach. Sprawozdania składane są tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO. Należy pamiętać, że pomoc de minimis nie dotyczy tylko wprowadzania produktów w opakowaniach i publicznych kampanii edukacyjnych w tym zakresie, ale również np. wprowadzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jeżeli podmiot wprowadził do obrotu małogabarytowy sprzęt, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, a łączna średnia roczna masa sprzętu nie przekracza 100 kg lub wprowadził do obrotu sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, a średnia roczna masa sprzętu nie przekracza 1000 kg. Terminy składania wniosku o pomoc de minimis mogą się różnić od zakresu wnioskowanej pomocy – należy pamiętać, że wniosek dołączany jest do sprawozdania w BDO od roku sprawozdawczego 2022.

Scroll to Top