BDO firma budowlana – wszystko co musisz wiedzieć.

Prowadzenie firmy budowlanej niewątpliwie wiąże się z wytwarzaniem odpadów. W odniesieniu do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności oraz masy i rodzaju wytwarzanych odpadów może pojawić się obowiązek rejestracji w BDO firmy budowlanej, prowadzenie ewidencji odpadów, generowanie Kart Przekazania Odpadów (KPO) czy składanie sprawozdań rocznych. Poniższy artykuł poświęcony jest udzieleniu odpowiedzi czy firma budowlana powinna dokonać rejestracji w BDO – Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

odpady budowlane

Firma budowlana i rejestracja w BDO

Definicja wytwórcy odpadów

Wytwórca odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstając2ych w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; wytwórcą odpadów zdawanych do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów (Dz. U. poz. 1250) jest podmiot świadczący usługę odbioru odpadów w porcie lub przystani morskiej (art. 3 ust. 1 pkt 32 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Lista odpadów w firmie budowlanej

 • 15 – Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi),
 • 17 – Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych),

Obowiązki firm względem wpisu w BDO nie będą wynikały z wytwarzania odpadów komunalnych. Należy pamiętać o właściwym rozdzieleniu strumienia wytwarzanych odpadów.

Przykładowa lista wytwarzanych odpadów BDO w firmie budowlanej

 • 15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • 15 01 11* – Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,
 • 15 02 02* -Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
 • 15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
 • 17 01 01 – Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • 17 01 02 – Gruz ceglany,
 • 17 01 03 – Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia,
 • 17 01 06* – Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,
 • 17 01 07 – Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06,
 • 17 01 080 – Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.
 • 17 04 02 – Aluminium,
 • 17 04 03 – Ołów,
 • 17 04 04 – Cynk,
 • 17 04 05 – Żelazo i stal,
 • 17 04 06 – Cyna,
 • 17 04 07 – Mieszaniny metali,
 • 17 04 09* – Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi,
 • 17 04 10* – Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne,
 • 17 04 11 – Kable inne niż wymienione w 17 04 10,
 • 17 05 04 -Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB),
 • 17 05 05* – Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,
 • 17 05 06 – Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05,
 • 17 09 01* – Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć,
 • 17 09 02* – Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory),
 • 17 09 03* – Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne,
 • 17 09 04 – Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03,
odpady remontowo budowlane

Ewidencja odpadów

Przekazując odpady poprzez BDO podmiot będzie generował elektroniczną Kartę Przekazania Odpadów (KPO) prowadząc uproszczoną ewidencję odpadów. Natomiast w przypadku gdy wytworzy on odpady niebezpieczne w ilości powyżej 100 kg, odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości powyżej 5000 kg rocznie zobowiązany będzie do prowadzenia Kart Ewidencji Odpadów (KEO) – ewidencja pełna. Należy rozdzielić Karty Przekazania Odpadów (KPO) od Kart Ewidencji Odpadów (KEO).

Odpowiedzialność za odpady

Obowiązki firm budowlanych dotyczące odpadów budowlanych bez względu na ilości wytwarzanych odpadów czy to zmieszane odpady z betonu, gruzu, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady powstałe w wyniku konserwacji lub napraw, w przypadku odbierania odpadów przez inny podmiot, utraty fizycznej kontroli nad odpadami – firma budowlana odpowiada za wytworzone przez siebie odpady to momentu przejęcia ich przez podmiot do tego uprawiony. Należy zatem sprawdzić czy przejmujący odpady posiada stosowne zezwolenia, decyzje środowiskowe. Właściwe prowadzona ewidencja odpadów w firmie pozwoli ustrzec się przed potencjalnymi karami.

Sprawozdanie BDO

Firma budowlana a BDO – podsumowanie

Często zadawane pytania

Scroll to Top