Katalog odpadów – rozporządzenie Ministra i BDO

Prowadzenie działalności niewątpliwie wiąże się z wytwarzaniem odpadów w większym bądź mniejszym stopniu. Katalog odpadów stanowi istotne narzędzie w zarządzaniu odpadami, pomaga podmiotom w prawidłowym prowadzeniu dokumentacji czy postępowaniu z nimi w sposób zgodny z prawem. Katalog odpadów przyczynia się do ochrony środowiska.

katalog odpadów

Określenie właściwego kodu odpadu – co należy wziąć pod uwagę?

Wytworzone odpady klasyfikuje się przez ich zaliczenie do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju, uwzględniając ich źródło powstawania, właściwości powodujące, że odpady są odpadami niebezpiecznymi, składniki odpadów, dla których przekroczenie wartości granicznych stężeń substancji niebezpiecznych może powodować, że odpady są odpadami niebezpiecznymi.

Kody odpadów – gdzie znaleźć?

Kody odpadów zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. Katalog dzieli się na 20 grup, podgrupy i rodzaj odpadów:

 1. Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin – 01.
 2. Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności – 02.
 3. Odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury – 03.
 4. Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego – 04.
 5. Odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla – 05.
 6. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej – 06.
 7. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej – 07.
 8. Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich – 08.
 9. Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych – 09.
 10. Odpady z procesów termicznych – 10.
 11. Odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych – 11.
 12. Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych – 12.
 13. Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) – 13.
 14. Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) – 14.
 15. Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach – 15.
 16. Odpady nieujęte w innych grupach – 16.
 17. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) – 17.
 18. Odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) – 18.
 19. Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych – 19.
 20. Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie – 20.

Grupa, podgrupa i rodzaj odpadów- jak określić właściwy kod odpadu? Przykład

Jak wspomniano powyżej przy określaniu wytworzonego kodu odpadu w pierwszej kolejności należy wskazać grupę, następie podgrupę i rodzaj odpadu. Wytworzone odpady metali żelaznych (złomu) z prowadzonej rozbiórki należy sklasyfikować do kodu odpadu 17 04 05. Wynika to z podziału:

 1. Odpady powstały w wyniku prowadzonych prac budowlanych – grupa 17: Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych).
 2. Odpady metali żelaznych należą do podgrupy – 17 04: Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali.
 3. Kod odpadu – 17 04 05 określa: Żelazo i stal.

Kod odpadu 17 04 05 – żelazo i stal nie będzie dotyczył odpadów z serwisu mechaniki pojazdowej. Pomimo określenia odpadów jako odpady metali żelaznych w tym przypadku właściwym kodem odpadów będzie 16 01 17 – metale żelazne. Wynika to z określenia:

 1. Grupa 16 – Odpady nieujęte w innych grupach.
 2. Podgrupa 16 01 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08).
 3. Rodzaj odpadów 16 01 17 – metale żelazne.
katalog odpadu

Co w przypadku problemu z określeniem właściwego kodu odpadu?

Scroll to Top