Rejestracja BDO po terminie – jak wpisać się do rejestru bez kary?

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami to system informatyczny zawierający rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Jeśli podmiot zobowiązany do posiadania wpisu działa niezgodnie z przepisami może mu grozić areszt lub grzywna bądź kara administracyjna w wysokości do nawet 1 mln. Jak uniknąć potencjalnej kary za brak rejestracji BDO nawet jeśli termin już minął? Sprawdź!

Spis treści:

Zgłoszenie firmy do BDO – kto obowiązkowo musi uzyskać wpis do rejestru

O tym kto musi dokonać wpisu do rejestru nie decyduje wielkość przedsiębiorstwa, a obszar, w którym prowadzona jest działalność. Nie każda firma posiada obowiązek rejestracji, dlatego tak ważne jest, aby przed złożeniem wniosków rozeznać się, jakie branże nie mają obowiązku uzyskania wpisu.

Jaka działalność podlega wpisowi do BDO?

Obowiązkowemu wpisowi do rejestru podlegają wszystkie firmy, które wprowadzają do obrotu różnego rodzaju produkty lub generują odpady. Są to m. in.:

 • salony kosmetyczne;
 • gabinety lekarskie;
 • sklepy spożywcze;
 • warsztaty samochodowe;
 • firmy budowlane;
 • zakłady produkcyjne,
 • gastronomia
 • sklepy internetowe,
 • importerzy i/lub wewnątrzwspólnotowi nabywcy towarów,
 • importerzy i/lub wewnątrzwspólnotowi nabywcy pojazdów,
 • wprowadzający towary handlowe z zagranicy,
 • eksporterzy i/lub wewnątrzwspólnotowi dostawcy towarów,
 • producenci,
 • rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha.

Oprócz firm, które wpisu do BDO muszą dokonać samodzielnie, wyróżnia się firmy, które trafiają do rejestru bez konieczności składania wniosków. Przedsiębiorstwa, które uzyskały:

 • pozwolenie zintegrowane
 • pozwolenie na wytwarzanie odpadów
 • zezwolenie na zbieranie odpadów
 • zezwolenie na przetwarzanie odpadów
 • koncesję na podziemne składowanie odpadów
 • decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,

zostają wpisane do rejestru BDO przez marszałka województwa z urzędu.

Uzyskanie numeru BDO to procedura, którą należy przejść jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Wpis nie jest konieczny dla wszystkich przedsiębiorców, dlatego przed podjęciem jakichkolwiek kroków formalnych należy upewnić się czy planowana działalność wymaga rejestracji. Wpis do rejestru jest odpłatny i w zależności od tego, czy podmiot klasyfikuje się jako mikroprzedsiębiorstwo czy nie opłata rejestrowa wynosi 100 zł (dla mikroprzedsiębiorstw) lub 300 zł (dla wszystkich pozostałych). Opłatę należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego odpowiedniego dla siedziby firmy – opłacie nie podlegają wszyscy przedsiębiorcy (dlatego istotna jest indywidualna analiza prowadzonej działalności).

Co to numer rejestrowy i kto musi go mieć?

Dokonując wpisu do rejestru działalności podlegającej wpisowi, marszałek województwa nadaje firmie indywidualny numer BDO. Następnie zawiadamia o tym przedsiębiorcę.

Obowiązkowi umieszczania numeru rejestrowego podlegają m.in. podmioty, które:

 • wprowadzają sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz autoryzowani przedstawiciele,
 • wprowadzający baterie lub akumulatory,
 • wprowadzają pojazdy,
 • są producentami, importerami lub wewnątrzwspólnotowymi nabywcami opakowań,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
 • wprowadzają na terytorium kraju opony,
 • wprowadzają na terytorium kraju oleje smarowe,
 • wprowadzają do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych,
 • wprowadzają do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne,

Dobra wiadomość jest taka, że jeżeli podmiot prowadzi działalność w więcej niż jednym wymienionym powyżej zakresie, obowiązuje go uiszczenie tylko jednej opłaty rejestrowej.

Mężczyzna w eleganckiej marynarce wypełniający dokument BDO

Już wiesz kto ma obowiązek rejestracji do BDO i posiadania numeru rejestrowego. Teraz nadeszła kolej na odpowiedź na kolejne pytanie. Gdzie umieszczać numer rejestrowy BDO? Ogólne przepisy mówią o konieczności umieszczania numeru rejestrowego na wszystkich dokumentach związanych z działalnością w zakresie produktów i odpadów (również odpadów opakowaniowych). Firma, która ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów powinna zamieszczać numer BDO na takich dokumentach jak m.in:

 • faktura
 • paragon
 • umowa kupna-sprzedaży
 • sprawozdania
 • karty przekazania odpadów
 • karty ewidencji odpadów
 • wiadomości email

Numer można poprawnie umieścić za pomocą pieczątki lub stopki firmowej.

Szybka rejestracja w bazie BDO po terminie przez internet

Bardzo dużym ułatwieniem w przypadku rejestracji BDO po terminie jest możliwość dokonania wpisu online za pośrednictwem systemu BDO. Wymagane jest jedynie skompletowania niezbędnych dokumentów na temat przedsiębiorstwa, informacji o rodzaju prowadzonej działalności, np. wprowadzanych na rynek produktów w opakowaniach oraz rodzajów odpadów. Po wypełnieniu wniosku należy pamiętać o uiszczeniu obowiązkowej opłaty rejestrowej (jeżeli występuje konieczność uiszczenia opłaty).Wniosek rejestracyjny wypełnić można po wcześniejszym potwierdzeniu swojej tożsamości za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE). O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie rejestracji firmy w BDO piszemy w artykule Obowiązkowa rejestracja BDO – jak tego dokonać?

Co grozi za brak wpisu do bazy?

Złożenie sprawozdania do rejestru BDO jest obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w zakresie np. wytwarzania odpadów (rolę odgrywa rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów w skali roku) czy wprowadzania produktów w opakowaniach. Kara za brak wymaganego wpisu może mocno nadszarpnąć budżet. Za brak wpisu, podmioty wytwarzające odpady czy wprowadzające produkty w opakowaniach muszą liczyć się z możliwością otrzymania kary w wysokości do 1 mln zł lub karę ograniczenia wolności wymierzoną przez sąd.

Warto dodać, że w przypadku, gdy wpis jest nieaktualny, np. z powodu zmiany adresu, firma ma obowiązek dokonać jego aktualizacji. W tym przypadku ma na to 30 dni. Jak uniknąć kary za prowadzenie działalności niezarejestrowanej w systemie BDO? Co zrobić jeśli wiemy, że mamy obowiązek wpisu w bazie BDO, a prowadzimy już działalność? Do kiedy należy złożyć wniosek, aby uniknąć kary? Jeśli Twoja działalność podlega wpisowi do BDO bardzo ważne jest, aby zadbać o terminowość dostarczanych wniosków. Należy pamiętać, że moment złożenia dokumentów nie jest równoznaczny z otrzymaniem wpisu do rejestru. Dokument należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu do rejestru, gdzie Marszałek Województwa ma 30 dni od momentu dostarczenia poprawnego wniosku na rozpatrzenie go i dokonanie wpisu.

Rejestracja firmy w BDO po terminie jest możliwa!

Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych tego, że ich firma powinna posiadać wpis w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami. Co robić, gdy termin na złożenie wniosku minął? Przede wszystkim nie panikować! Należy niezwłocznie zgłosić swoją działalność do rejestru i poczekać na wpis. Ważne jest, aby po uzyskaniu numeru rejestrowego złożyć również wszystkie zaległe sprawozdania z poprzednich lat, a także uiścić wszystkie opłaty.

odpady medyczne, w tym niebieska maseczka jednorazowa

Podsumowanie

Otrzymanie wpisu do rejestru BDO (Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) to obowiązek każdego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie wprowadzania na rynek produktów, opakowań i wytwarzania odpadów (rolę odgrywa rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów w skali roku).

Indywidualny numer BDO przedsiębiorstwa należy nabyć za pośrednictwem urzędu marszałkowskiego, pod który podlega podmiot jeszcze przed rozpoczęciem działalności. Rejestru BDO dokonuje marszałek województwa. Należy pamiętać, że marszałek na rozpatrzenie wniosku ma aż 30 dni.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo zobowiązane do posiadania numeru rejestrowego postępuje niezgodnie z przepisami, może mu grozić kara grzywny bądź kara administracyjna w wysokości do 1 mln złotych. Nieprzyjemności można jednak uniknąć dokonując niezwłocznej rejestracji.

Złożenie wniosku o wpis do BDO jest możliwe w każdym momencie, również po rozpoczęciu działalności. W takiej sytuacji należy wypełnić wszystkie wymagane dokumenty i złożyć je za pośrednictwem BDO do właściwego Urzędu Marszałkowskiego pod który podlega działalność. Uzyskanie wpisu po terminie wiąże się również z koniecznością złożenia wszystkich zaległych sprawozdań oraz opłacenia wszystkich opłat wraz z odsetkami od zaległości podatkowych.

Mimo tego, że istnieje możliwość uniknięcia kary za brak rejestracji BDO, o wpis warto postarać się jak najszybciej. Firma Eco Clean prowadzi usługi doradztwa w zakresie BDO w kwestiach związanych z ochroną środowiska, odciążając tym samym wytwórców odpadów czy prowadzących sklepy internetowe, gastronomię od zadań związanych, m.in. z corocznym obowiązkiem składania sprawozdania BDO. Pomagamy w dokonywaniu wpisu do rejestru BDO. Jeśli nadal nie jesteś pewien czy Twoja działalność podlega wpisowi, skontaktuj się z nami i zasięgnij porady specjalistów.

Scroll to Top