Usługi beauty, makijaż permanentny i BDO

Prowadzenie działalności wiąże się z wytwarzaniem odpadów w większym bądź mniejszym stopniu. Przedsiębiorca poza odpadami komunalnymi może być również wytwórcą odpadów, które podlegają pod obowiązek prowadzenia ewidencji BDO. W tym artykule dowiesz się czy odpady w postaci igieł z makijażu permanentnego będą zobowiązywały Twoją firmę do uzyskania wpisu w rejestrze Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

makijaz i bdo

Źródła wytwarzania odpadów – jakie rozróżniamy?

Wytworzone odpady możemy podzielić na źródła ich powstawania, tym samym pojawiają się dwa strumienie – komunalne oraz inne niż komunalne. Należy pamiętać, że wytworzone odpady w postaci igieł nie można przekazywać jako odpady komunalne – jest to nieprawidłowe gospodarowanie wytworzonymi przez firmę odpadami, co może skutkować potencjalnymi karami w postaci m.in. grzywny czy kary administracyjnej.

Definicja wytwórcy odpadów przy usługach makijażu permanentnego

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwórcę odpadów rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; wytwórcę odpadów zdawanych do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów (Dz. U. poz. 1250) jest podmiot świadczący usługę odbioru odpadów w porcie lub przystani morskiej.

W przypadku odpadów w postaci igieł z usług makijażu permanentnego, firma świadcząca tą usługę będzie w świetle obowiązujących przepisów wytwórcą odpadów i tym samym będzie zobowiązana do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Ustalenie wytworzonego kodu odpadu

Podmiot, który wytworzył odpady zobowiązany jest do prawidłowej klasyfikacji wytworzonych przez siebie odpadów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady igieł z usług makijażu permanentnego należy sklasyfikować do grupy 18 – odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną).

Zwolenie z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów czy obowiązkowa rejestracja w BDO?

odpady medyczne bdo

Obowiązek wygenerowania KPO w celu przekazania odpadów

W celu przekazania odpadów ich wytwórca po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO zobowiązany będzie do wygenerowania Karty Przekazania Odpadów (KPO) – jest to niezbędny dokument, bez wpisu do rejestru BDO utworzenie dokumentu jest niemożliwe. Należy pamiętać, że oprócz KPO w systemie BDO w określonym przypadku podmiot zobowiązany będzie do prowadzenia Kart Ewidencji Odpadów (KEO) oraz składania corocznych sprawozdań z wytworzonych odpadów.

Jaka jest kara za brak wpisu do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO)?

Czy rodzaje wytwarzanych odpadów są jedynym wyznacznikiem obowiązku rejestracji w BDO?

Należy pamiętać, że BDO to skrót od nazwy Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, tym samym nie dotyczy już wytworzonych odpadów. Przed rejestracją należy dokonać analizy profilu prowadzonej działalności pod kątem obowiązujących przepisów prawa. Przykładem może być sytuacja, w której firma dodatkowo prowadzi sprzedaż wysyłkową czy oferuje torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową.

Scroll to Top