Numer BDO –  jak stosować, gdzie umieszczać?

Przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z odpadami bądź wprowadzaniem na rynek Polski lub dokonujący eksportu i/lub wewnątrzwspólnotowej dostawy, którzy mają obowiązek rejestracji w BDO, po uzyskaniu wpisu do rejestru otrzymują indywidualny numer rejestrowy BDO. Posiadając taki numer należy zapoznać się z zasadami jego odpowiedniego użytkowania. Jakie są zasady stosowania numeru BDO na dokumentach? Jak sprawdzić numer BDO kontrahenta? Jaka jest kara za brak posiadania numeru BDO? Wszystkie odpowiedzi na pytania oraz wiele więcej informacji znajduje się w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Co to jest numer rejestrowy BDO?

Numer BDO jest skrótem od numeru rejestrowego w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami błędnie określanej jako Baza Danych o Odpadach. Kto nadaje numer rejestrowy? Zgodnie z ustawą o odpadach za sprawy związane z przyznaniem i rejestracją numeru odpowiedzialny jest Marszałek Województwa. Numer otrzymuje się podczas procedury dokonywania wpisu do rejestru BDO. Składa się on z 9 cyfr arabskich i zostanie nadany w momencie dokonywania pierwszego wpisu do rejestru. Numer rejestrowy jest indywidualny i zostaje przypisany tylko i wyłącznie do danego podmiotu, w przypadku wykreślenia podmiotu z rejestru BDO, numer nie zostanie przypisany w przyszłości do innej firmy. Po złożeniu przez przedsiębiorcę wniosku o wpis do bazy, Urząd Marszałkowski w ciągu 30 dni nadaje numer rejestrowy BDO.

Obowiązek pozyskania numeru BDO dotyczy firm związanych z wprowadzaniem na rynek, m.in.

 • sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz autoryzowanych przedstawicieli
 • baterii lub akumulatorów
 • pojazdów
 • produktów w opakowaniach
 • opon
 • olejów smarowych
 • narzędzi połowowych
 • wprowadzających produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych

oraz  dotyczy również importerów, producentów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań. 

Działanie bez numeru rejestrowego BDO podlega karze!

Jak uzyskać numer BDO?

Pierwszym krokiem jest rejestracja działalności w BDO. Należy złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO dostępny na stronie internetowej Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Wniosek można złożyć tylko elektronicznie, inna procedura dotyczy tylko przedsiębiorców zagranicznych.

Rejestracja w BDO dla nowych podmiotów związana jest także z uiszczeniem opłaty rocznej w wysokości 100 zł dla mikroprzedsiębiorstwa oraz 300 złotych dla pozostałych (opłata dotyczy konkretnych grup podmiotów). Należy także pamiętać, że po nadaniu numeru BDO, przedsiębiorca zobowiązany jest do korzystania z niego. Więcej na ten temat znajduje się w podpunkcie ,,Oznaczanie dokumentów numerem BDO”.

Jak sprawdzić numer rejestrowy BDO?

Czasami trafiają się sytuacje, w których ważne jest upewnienie się, czy podmiot, z którym współpracujemy posiada numer BDO. Dzięki temu mamy pewność, czy działa on zgodnie z prawem, gdyż brak wpisu oraz przekazanie w nieodpowiednie ręce odpadów może skutkować nałożeniem na obie ze stron kary. Sprawdzenie numeru rejestrowego BDO nie jest trudne. W tym celu wystarczy jedynie skorzystać z wyszukiwarki podmiotów zarejestrowanych w systemie BDO. Następnie należy wejść w zakładkę ,,Rejestr podmiotów„. Teraz bez problemu możliwe jest odszukanie wybranej firmy. Co ciekawe, każdy może sprawdzić numer rejestrowy BDO zupełnie za darmo.

Jak sprawdzić numer BDO po NIPie?

W tym celu należy skorzystać z wyszukiwarki znajdującej się na stronie systemu BDO. W pierwszej kolejności, korzystając z rejestru podmiotów,  warto upewnić się, czy dany przedsiębiorca jest zarejestrowany w systemie. Logowanie nie jest wymagane. Po wejściu do zakładki ,,rejestr podmiotów” należy skorzystać z wyszukiwarki, która posiada możliwość przeanalizowania po NIPie lub po nazwie firmy, czy dany podmiot znajduje się w rejestrze oraz w jakim zakresie został wpisany do systemu. 

Oznaczanie dokumentów numerem BDO

Zgodnie z ustawą o odpadach, do obowiązków przedsiębiorcy należy umieszczenie numeru BDO na pismach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przyjmuje się, że najważniejsze jest umieszczenie numeru rejestrowego BDO na fakturach, natomiast ze względu na brak szczegółowych przepisów warto umieszczać indywidualny numer rejestrowy na wszystkich dokumentach. Mowa tutaj o:

 • fakturach pro forma
 • fakturach VAT
 • fakturach zaliczkowych
 • paragonach
 • pieczęciach firmowych
 • stopkach papieru firmowego
 • umowach kupna-sprzedaży
 • sprawozdaniach
 • kartach przekazania odpadów
 • kartach ewidencji odpadów
 • oficjalnych wiadomościach email
 • regulaminach sklepu internetowego

Numer BDO na dokumentach jest bardzo ważny. Wiele osób zastanawia się jaka jest kara za brak umieszczenia numeru rejestrowego BDO na dokumentach? Kara administracyjna za brak umieszczania numeru BDO na dokumentach firmowych może wahać się między 5 000 zł a 1 000 000 zł! Dlatego też zalecane jest, aby umieszczać go na każdej fakturze, niezależnie czy dotyczy ona działalności związanej z odpadami czy innej.

Numer BDO gdzie umieszczać na dokumentach?

Numer BDO na fakturze należy zamieszczać zaraz pod danymi sprzedawcy, tj. nazwą firmy, adresem oraz NIPem. Większość dobrze przygotowanych i opracowanych systemów do fakturowania posiada możliwość ustawienia i wyświetlenia numeru BDO. W razie konieczności można umieścić numer np. na pieczątce firmowej czy w uwagach dokumentu.

Na jakich dokumentach nie należy umieszczać numeru rejestrowego BDO?

Jak wcześniej wspomniano, przepisy nie precyzują dokładnie na jakich dokumentach powinien być numer BDO, a na jakich nie. Wiele osób myśli, że w tej sytuacji lepiej ,,mieć niż nie mieć” i zapewne zastanawia się, czy bezpieczniejszym wyjściem nie jest po prostu zamieszczenie numeru rejestrowego na dosłownie wszystkich dokumentach firmowych. Można założyć, że nie należy umieszczać numeru rejestrowego na dokumentach firmowych takich jak: 

 • dokumenty kadrowe
 • dokumenty wewnętrzne
 • dokumenty kierowane do Urzędu Skarbowego lub ZUS.

Czy firma transportowa musi mieć numer BDO?

W większości przypadków na to pytanie odpowiadamy w sposób twierdzący: tak, firma transportowa również musi mieć swój numer rejestrowy BDO w związku ze świadczoną usługą transportu odpadów – jeżeli usługa ta świadczona jest na podstawie Karty Przekazania Odpadów (KPO). 

Jaka jest kara za brak numeru BDO?

W przypadku braku przestrzegania obowiązku dodawania numeru BDO na dokumentach kara administracyjna może wynieść aż 1 000 000 zł.

Pozostałe kary, które mogą zostać nałożone na przedsiębiorcę za nieprzestrzeganie lub co gorsza łamanie przepisów ustawy o odpadach:

 • wniosek o wpis do rejestru BDO dotyczy nieprawdziwych informacji i jest niezgodny ze stanem faktycznym – kara grzywny lub aresztu
 • brak wpisu do rejestru BDO – kara  do 1 000 000 zł

Sposób zapłaty administracyjnej kary pieniężnej

Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary pieniężnej stała się ostateczna. Natomiast może zostać przeprowadzone postępowanie wyjaśniające przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w zakresie stwierdzenia naruszeń, w szczególności na podstawie:

 • kontroli, w tym dokonywanych w ich trakcie pomiarów lub za pomocą innych środków,
 • pomiarów i badań przeprowadzonych przez podmiot obowiązany do takich pomiarów i badań,
 • zawiadomienia dokonanego odpowiednio przez marszałka województwa, regionalnego dyrektora ochrony środowiska lub ministra właściwego do spraw klimatu.

Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej wojewódzki inspektor ochrony środowiska uwzględnia rodzaj naruszenia i jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia i rozmiary prowadzonej działalności oraz bierze pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia.

Scroll to Top