Obowiązkowa rejestracja BDO – jak tego dokonać?

ręce ukazują różne rodzaje śmieci, podlegające rejestracji bdo

Rejestracja BDO, czyli Rejestr Podmiotów Wprowadzających Produkty, Produkty w Opakowaniach i Gospodarujących Odpadami, to system rejestrowania i monitorowania podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzanie produktów na rynek oraz zarządzanie odpadami, zwłaszcza odpadami opakowaniowymi. Jest to narzędzie służące do kontroli i nadzoru nad producentami, importerami, dystrybutorami i innymi podmiotami zaangażowanymi w cykl życia produktu od jego wprowadzenia na rynek aż po zarządzanie generowanymi odpadami. System BDO umożliwia śledzenie ilości i rodzaju produktów wprowadzanych na rynek przez poszczególne podmioty. Dzięki temu można analizować trendy w generowaniu odpadów i podejmować działania mające na celu redukcję ilości odpadów oraz promowanie bardziej zrównoważonych praktyk gospodarowania odpadami. 

Spis treści:

Rejestracja BDO – kogo dotyczy?

Rejestracja BDO krok po kroku

BDO sprawozdanie – obowiązek dla Twojej firmy

Opłata produktowa BDO

Rejestracja BDO – podsumowanie

Rejestracja BDO – kogo dotyczy? 

Obowiązek rejestracji w BDO dotyczy szerokiego spektrum sektorów i branż. Są to między innymi:

 1. Producenci : Obejmuje to podmioty zajmujące się produkcją i wytwarzaniem produktów, które są wprowadzane na rynek. Mogą to być zarówno producenci lokalni, jak i zagraniczni.
 2. Importerzy/Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów : Podmioty importujące i/lub dokonujące wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów, które są przeznaczone do sprzedaży, użytku własnego lub dystrybucji na rynku krajowym. Rejestracja BDO jest wymagana, aby monitorować ilość i rodzaj importowanych/WNT produktów, wygenerowanych odpadów oraz podmioty wytwarzające odpady.
 3. Dystrybutorzy : Podmioty zajmujące się dystrybucją produktów na rynek. Mogą to być hurtownie, sklepy detaliczne lub inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie produktów do konsumentów.
 4. Handlowcy detaliczni : Sklepy detaliczne, sklepy online, supermarkety i inne punkty sprzedaży, w których odbywa się sprzedaż produktów bezpośrednio konsumentom. 
 5. Inne podmioty zaangażowane w cykl życia produktu: Oprócz producentów, importerów, dystrybutorów i handlowców detalicznych, w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w cykl życia produktu będą również objęte rejestracją w bazie BDO. Będą to podmioty zajmujące się odzyskiem, recyklingiem, przetwarzaniem odpadów lub innymi metodami z zakresu gospodarowania odpadami.

Rejestracja BDO krok po kroku

Krok 1 : Przygotowanie dokumentów 

Przed przystąpieniem do działania, warto przygotować odpowiednie dokumenty i informacje, które będą wymagane w procesie jakim jest rejestracja BDO:

 • Dokumenty potwierdzające prawne status przedsiębiorstwa (np. umowa spółki, wpis do CEIDG, wpis do KRS itp.).
 • Informacje dotyczące rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej, produktów w opakowaniach lub generowanych odpadów.

Krok 2: Wypełnienie formularza rejestracyjnego

Następnie, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej BDO. Formularz ten zawiera pola dotyczące danych przedsiębiorcy, informacji o produktach, opakowaniach lub odpadach generowanych przez przedsiębiorstwo.

Krok 3: Wniesienie opłaty rejestracyjnej

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, przedsiębiorca jest zobowiązany do wniesienia opłaty rejestracyjnej – natomiast opłata rejestrowa nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców, dlatego istotna jest indywidualna analiza danej firmy. Opłata ta różni się w zależności od statusu przedsiębiorcy, tak jak zostało to określone w ustawie o odpadach.

Krok 4: Załączenie potwierdzenia wniesienia opłaty rejestrowej

W celu potwierdzenia wniesienia opłaty rejestracyjnej, przedsiębiorca musi załączyć do formularza rejestracyjnego odpowiednie potwierdzenie płatności, na przykład w postaci potwierdzenia przelewu bankowego.

Krok 5: Złożenie wniosku

Po przygotowaniu wszystkich dokumentów i wypełnieniu formularza rejestracyjnego, przedsiębiorca może złożyć wniosek o rejestrację w BDO. Wniosek ten należy złożyć elektronicznie, zgodnie z procedurą określoną przez właściwy organ administracji publicznej, który odpowiada za prowadzenie rejestru BDO w danym regionie.

Krok 6: Otrzymanie numeru rejestrowego BDO

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez organ administracji publicznej, przedsiębiorca otrzyma specjalny numer, który jest unikalnym identyfikatorem, potwierdzającym rejestrację w systemie BDO. Powinien być umieszczany na dokumentach związanych z działalnością gospodarczą – obowiązek ren dotyczy określonej grupy podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłata rejestrowa BDO

Jak już wcześniej zostało wspomniane, obowiązek rejestracji BDO dotyczy podmiotów zaangażowanych w cykl życia produktu, takich jak producenci, importerzy, dystrybutorzy i inne przedsiębiorstwa oraz również wytwórców odpadów, wytwarzających określony rodzaj i ilość odpadów w skali roku, wymaga złożenia wniosku. Następne pytanie jakie się nasuwa brzmi: kto płaci za rejestrację w BDO? Mikroprzedsiębiorstwa są zobowiązane do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 PLN, podczas gdy inne przedsiębiorstwa płacą 300 PLN. Opłata z tytułu uzyskania wpisu do rejestru BDO dotyczy m.in. przedsiębiorstw wprowadzających na rynek produkty pakowane, oleje, smary, opony, sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie oraz akumulatory, produkty w opakowaniach. Potwierdzenie dokonania opłaty rejestracyjnej musi być dołączone do wniosku o numer BDO. 

Opłata roczna BDO – ile wynosi?

Ukończona rejestracja BDO nie jest ostatnim etapem postępowania. Zarejestrowane przedsiębiorstwa zobowiązane są również do opłat rocznych na tych samych zasadach, co opłata rejestrowa BDO. Termin na uiszczenie opłaty za dany rok przypada na koniec lutego bieżącego roku. W określonych sytuacjach, marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji, wykreślenia podmiotu z rejestru. W przypadku kiedy dopiero planujemy dołączyć do grona przedsiębiorców, warto już wtedy pomyśleć o wniosku, ponieważ prawo nakazuje złożyć go jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Numer rejestrowy BDO

Kiedy rejestracja BDO została już przez nas dokonana nadszedł czas na złożenie wniosku o nadanie odpowiedniego numeru identyfikacyjnego firmy. Na czym to polega? Numer rejestrowy BDO jest unikalnym identyfikatorem przypisanym przedsiębiorcy po zarejestrowaniu się w Rejestrze Podmiotów Wprowadzających Produkty, Produkty w Opakowaniach i Gospodarujących Odpadami. Jest to specjalny numer, który umożliwia identyfikację przedsiębiorcy w systemie BDO i służy do celów prowadzenia ewidencji odpadów. Jest przydzielany przez urząd marszałkowski w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy login.gov.pl . Jednakże, jeśli wniosek zostanie złożony przez osobę, która nie jest wymieniona w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnym Rejestrze i Informacji o Działalności Gospodarczej, wymagane są pełnomocnictwo i potwierdzenie dokonania opłaty za pełnomocnictwo. 

Numer rejestrowy firmy – i co dalej?

Po nadaniu numeru rejestrowego, określona grupa przedsiębiorców jest zobowiązana do umieszczania go na dokumentach związanych z prowadzoną działalnością, takich jak paragony, faktury, umowy zakupowe itp. Posiadanie numeru rejestrowego BDO jest istotne dla przedsiębiorcy, ponieważ umożliwia identyfikację w systemie BDO oraz potwierdza spełnienie obowiązków związanych z prowadzeniem ewidencji odpadów. Jest to ważny element skutecznego i legalnego prowadzenia działalności, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zarządzania odpadami.

rejestracja bdo

BDO sprawozdanie – obowiązek dla Twojej firmy

Sprawozdanie BDO polega ono na składaniu regularnych raportów lub deklaracji dotyczących gospodarowania niektórymi odpadami i wprowadzanych produktów do obrotu. Przedsiębiorcy, którzy w procesie jakim jest rejestracja BDO, uzyskali numer identyfikacyjny firmy, są zobowiązani do dostarczania informacji na temat swojej działalności związanej z produktami wprowadzanymi do obrotu oraz generowanych odpadami. Sprawozdanie BDO ma na celu monitorowanie i kontrolowanie działań przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i zarządzania odpadami. Zawartość i szczegółowe wymagania dotyczące sprawozdania BDO mogą się różnić w zależności od branży i rodzaju działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania informacji takich jak:

 • ilości wprowadzanych do obrotu produktów w opakowaniach,
 • rodzaje i ilości generowanych odpadów,
 • sposoby zagospodarowania odpadów,
 • dane dotyczące recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
 • informacje o systemach gospodarowania odpadami, w tym o przystąpieniu do systemów odzysku i recyklingu,
 • inne dane i raporty wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opłata produktowa BDO 

Wiele osób zastanawia się nad tym, co to jest opłata produktowa oraz kto ponosi jej koszta? Opłata produktowa jest pewnym rodzajem opłaty ekologicznej, którą pobiera się od m.in. producentów oraz wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek polski. Opłata jest naliczana na podstawie masy wprowadzanych do obrotu opakowań, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów, baterii, opon, olejów smarowych, preparatów smarowych i jest uzależniona od rodzaju oraz ich recyklingu lub odzysku.

Opłatę produktową można uiścić na dwa sposoby:

 • Samodzielnie – przedsiębiorcy mają obowiązek samodzielnie zbierać dane dotyczące wprowadzanych do obrotu opakowań oraz obliczać wysokość należnej opłaty produktowej. Następnie, na podstawie tych danych, samodzielnie dokonują opłaty na rachunek właściwego organu administracji publicznej.
 • Przez przystąpienie do organizacji odzysku – przedsiębiorcy mogą przystąpić do organizacji odzysku, która zbiera od nich opłatę i dokonuje odpowiednich rozliczeń. Organizacje odzysku są upoważnione dorozliczeń w imieniu swoich członków.

W przypadku samodzielnego uiszczenia opłaty produktowej, przedsiębiorcy muszą przestrzegać określonych terminów płatności. Opłatę produktową należy uiścić do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy – należy pamiętać, że niektóre podmioty mogą również skorzystać z pomocy de minimis, dzięki czemu nie uiszczają opłaty (przy spełnieniu warunków o ubieganie się o pomoc).

Rejestracja BDO – podsumowanie

Wdrażanie skutecznych praktyk gospodarki odpadami oferuje wiele korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla środowiska. Po pierwsze, pomaga zminimalizować negatywne skutki odpadów na ekosystemy i zdrowie ludzi. Poprzez odpowiednie zarządzanie odpadami, przedsiębiorstwa mogą zapobiegać zanieczyszczeniom, redukować emisję gazów cieplarnianych i oszczędzać zasoby naturalne.

Dodatkowo, zrównoważone praktyki gospodarki odpadami mogą prowadzić do oszczędności kosztów i zwiększonej efektywności. Poprzez redukcję odpadów, ich recykling i odzyskiwanie energii, przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć koszty ich utylizacji i potencjalnie generować przychody ze sprzedaży surowców wtórnych.

Ponadto, przyjęcie zrównoważonych strategii gospodarki odpadami może poprawić reputację firmy i przyciągnąć świadomych ekologicznie klientów. Dowodzi to zaangażowania w ochronę środowiska i odpowiedzialne praktyki biznesowe, co może przyczynić się do długoterminowego sukcesu firmy.

Podsumowując, dzięki systemowi jakim jest rejestracja BDO oraz promowanie zrównoważonych praktyk gospodarki odpadami, przedsiębiorstwa mogą odegrać kluczową rolę w ochronie środowiska i osiągnięciu bardziej zrównoważonej przyszłości.

Scroll to Top