Pełnomocnik BDO

Prowadzenie działalności niewątpliwie wiąże się z szeregiem obowiązków. Polskie przepisy mogą być uciążliwe dla przedsiębiorców, konieczność dostosowywania się do liczyć regulacji może być skomplikowana i czasochłonna. Z tego artykułu dowiesz się jaką rolę może odegrać pełnomocnik BDO względem Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

pelnomocnik bdo

Kim jest pełnomocnik?

Pełnomocnik jest osobą fizyczną, która posiada uprawienie do działania w imieniu i ze skutkiem prawnym dla swojego mocodawcy. Ustanowienie pełnomocnika następuje przez jednostronne oświadczenie o wyrażeniu woli.

Jakie są rodzaje pełnomocnictw?

Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw, należą do nich: ogólne, szczególne oraz rodzajowe. Zakres pełnomocnictwa nie może przekraczać czynności, do których to do podjęcia jest uprawniony mocodawca. Pełnomocnictwo udzielane jest w formie pisemnej – pełnomocnictwo może być odwołane w każdym czasie.

Pełnomocnictwo w zakresie BDO

Przedsiębiorca może udzielić pełnomocnictwa wskazanej osobie w określonym zakresie. Przykłady obszaru działań pełnomocnika:

  • Rejestracja firmy w BDO,
  • Składanie sprawozdań rocznych bieżących oraz zaległych,
  • Aktualizowanie wpisu w rejestrze BDO,
  • Wykreślenie podmiotu z BDO,
  • Bieżące prowadzenie ewidencji odpadów,

Przykładowa treść pełnomocnictwa

Działając w imieniu (nazwa firmy) z siedzibą przy (adres firmy), posiadając prawo reprezentacji tego podmiotu w zakresie ustanawiania pełnomocnictw, upoważniam (imię i nazwisko pełnomocnika) do samodzielnej reprezentacji (nawa firmy) przed (nazwa urzędu), w następujących sprawach załatwianych za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO): (zakres pełnomocnictwa np. złożenie wniosku o wpis do rejestru na wniosek zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach). Pełnomocnictwo ustanawia się od dnia do dnia. Pełnomocnictwo obejmuje prawa do udzielania dalszych pełnomocnictw. Odwołanie pełnomocnictwa nie powoduje unieważnienia czynności wykonanych przez upoważnioną osobę ani konsekwencji tych czynności, jeżeli miała miejsce przed poinformowaniem organu właściwego o cofnięciu pełnomocnictwa.

Podpis elektroniczny na dokumencie pełnomocnictwa

Udzielone pełnomocnictwo należy podpisać np. podpisem zaufanym przy wykorzystaniu profilu zaufanego. Dokument podpisany elektronicznie dołączany jest do BDO – dokument można podpisać przez stronę www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

pelnomocnik w zakresie bdo

Zalety posiada pełnomocnika

Wyznaczenie pełnomocnika do reprezentowania firmy w określonym zakresie niesie wiele zalet. Profesjonalizm pełnomocnika, jego specjalistyczna wiedza i doświadczenie może odegrać kluczową rolę w określonym regulacjach. Pełnomocnik pozwala skupić się firmom na swoim funkcjonowaniu, podczas gdy on zajmuje się określonymi zadaniami. Znajomość przepisów oraz regulacji pozwala mocodawcy na uniknięcie ewentualnych błędów oraz nieporozumień.

EcoClean doradztwo jako pełnomocnik

EcoClean doradztwo na co dzień występuje jako pełnomocnik dbając o dobro klienta, reprezentując go w sposób profesjonalny i kompetentny. Zachowując zasady etyki oraz tajemnicy zawodowej. Swoje usługi kierujemy do mikro, małych, średnich i dużych firm na trenie całej Polski – odległość nie stanowi żadnej przeszkody.

Scroll to Top