BDO warsztat samochodowy – co musisz wiedzieć?

Prowadzenie działalności wiąże się z wytarzaniem odpadów w różnym stopniu, w zależności od indywidualnego charakteru firmy. Przedsiębiorca poza odpadami komunalnymi może być również wytwórcą odpadów, które podlegają pod obowiązek prowadzenia ewidencji BDO. Wytworzone odpady klasyfikuje się przez zaliczenie ich do odpowiedniego kodu odpadu. W tym artykule dowiesz się czy odpady, które posiadasz w swoim warsztacie samochodowym będą zobowiązywały Twoją firmę do rejestracji w BDO (Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami).

Definicja wytwórcy odpadów

Kto odpowiada za wytworzone odpady w warsztacie samochodowym?

Poza odpadami komunalnymi w warsztacie samochodowym pojawiają się również inne odpady. Świadcząc usługi wymiany m.in. olejów silnikowych, filtrów olejowych, części zawieszenia czy rozrządu mamy do czynienia z odpadami, których nie można zaliczyć do strumienia odpadów komunalnych. W pierwszej kolejności należy określić kto jest wytwórcą odpadów. Zgodnie z definicją wytwórcą odpadów, które pozostały w warsztacie samochodowym będzie warsztat, który tą usługę świadczył. W związku z tym właściciel odpadów powstałych w warsztacie podczas świadczenia usług np. wymiany rozrządu będzie zobowiązany do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami, poprzez przekazywanie odpadów uprawnionym do przejęcia podmiotom.

Kody odpadów BDO dla warsztatu samochodowego

Wytworzone odpady należy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Lista odpadów warsztatowych dotyczących BDO uzależniona jest od indywidualnego charakteru prowadzonej działalności. W pierwszej kolejności należy określić, rodzaje wytwarzanych odpadów. W warsztacie samochodowym pojawią się odpady:

 • 13 02 05* – Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,
 • 13 02 08* – Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe,
 • 15 01 10* – Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,
 • 15 02 02* – Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),
 • 15 02 03 – Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,
 • 16 01 03 – Zużyte opony,
 • 16 01 07* – Filtry olejowe,
 • 16 01 13* – Płyny hamulcowe,
 • 16 01 16 – Zbiorniki na gaz skroplony,
 • 16 01 17 – Metale żelazne,
 • 16 01 19 – Tworzywa sztuczne,
 • 16 06 01* – Baterie i akumulatory ołowiowe,

Obowiązek rejestracji warsztatu samochodowego w systemie BDO czy zwolnienie z ewidencji odpadów?

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów nie uwzględnia odpadów m.in. z podgrupy 16 01 – tym samym zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów, warsztat samochodowy mając status wytwórcy odpadów i wytwarzając odpady z podgrupy 16 01 będzie zobowiązany do rejestracji w bazie BDO oraz do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami.

Rejestr BDO – sankcje za brak rejestracji w bazie

Prowadzenie działalności przez właściciela warsztatu, wytwarzanie odpadów w wyniku świadczenia usług w warsztacie samochodowym, nie przestrzeganie przepisów BDO, brak rejestracji w rejestrze podlega nawet wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej do kwoty 1 000 000 zł. Sprawy związane z BDO w wyniku prowadzenia warsztatu samochodowego mogą przynieść wysokie sankcje, dlatego istotna jest rejestracja BDO jako wytwórca odpadów.

bdo warsztat samochodowy i rejestracja

Warsztat samochodowy jest wytwórcą odpadów – jakie ma obowiązki?

Po dokonaniu wpisu do rejestru BDO jako wytwórca odpadów serwis mechaniki pojazdowej zobowiązany będzie m.in. do przekazywania określonych odpadów na podstawie Kart Przekazania Odpadów (KPO), prowadzenia Kart Ewidencji Odpadów (KEO) oraz do składania rocznych sprawozdań. Jak widać BDO w warsztacie samochodowym to nie tylko uzyskanie wpisu do rejestru.

Karta Przekazania Odpadów (KPO) i Karta Ewidencji Odpadów (KEO) – jakie są różnice? Kiedy występuje uproszczona ewidencja odpadów?

Uzyskanie numeru BDO nie jest tylko ciągiem 9 liczb, tylko rejestr BDO to system teleinformatyczny pozwalający na wygenerowanie dokumentów, natomiast najpierw wymaga logowania do systemu BDO. Należy pamiętać, że odpady wytworzone przekazuje się z miejsca wytwarzania odpadów – z osobna dla każdego miejsca prowadzenia działalności (MPD). Rozróżniamy dwa rodzaje ewidencji: ewidencję uproszoną oraz ewidencję pełną. Jeżeli podmiot wytworzy w ciągu roku łącznie więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi, zobowiązany będzie do prowadzenie ewidencji pełnej i utworzenia Kart Ewidencji Odpadów (KEO) z osobna dla każdego miejsca wytworzenia odpadów i kodu odpadów. Nie przekraczając wymienionych limitów prowadzona jest uproszczona ewidencja odpadów. 

BDO warsztat samochodowy i roczne sprawozdanie z wytwarzanych odpadów

BDO w warsztacie samochodowym, a pozwolenie na wytwarzanie odpadów odpadów

Należy pamiętać, że poza prowadzeniem Kart Ewidencji Odpadów (KEO) firma może być zobowiązana do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Istotną rolę odgrywa definicja instalacji w przepisach prawa, bowiem wytworzenie odpadów niebezpiecznych w ilości powyżej 1000 kg (1 t) lub odpadów innych niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi w ilości 5 000 000 kg (5000 t) w instalacji wymaga uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Jak widać ilość odpadów wytworzonych w danym roku nie dotyczy tylko obowiązku składania sprawozdań czy prowadzenia KPO i KEO.

Czy rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów są jedynym czynnikiem wyznaczającym obowiązek wpisu do BDO?

BDO to skrót od nazwy Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Jak widać skrót BDO nie pochodzi od nazwy Baza Danych Odpadowych. Firma rejestrując się w bazie powinna przeanalizować cały charakter prowadzonej przez siebie działalności bowiem może okazać się, że nie tylko jest w myśl przepisów wytwórcą odpadów ale również np. ma status wprowadzającego produkty na terenie Polski.

Inne czynniki mające wpływ na obowiązek i zakres wpisu do BDO – przykład nr 1

Jeżeli właściciel warsztatu samochodowego jako przedsiębiorca w ramach prowadzonej przez siebie działalności np. wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS) dokonuje importu i/lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów np. samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli będzie miał status wprowadzającego.

Dokonując importu i/lub WNT – np. samochodów osobowych przedsiębiorca będzie wprowadzającym m.in. opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, akumulatory, baterie oraz ewentualnie w ściśle określonych przypadkach sprzęt elektryczny i elektroniczny. W związku z czym będzie zobowiązany do zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów (od roku 2022 tylko recyklingu), prowadzenia stosownych ewidencji wewnętrznych, uiszczania opłat produktowych jeżeli nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych oraz do składania sprawozdań rocznych – jest to tylko część obowiązków jaka zostanie nałożona na przedsiębiorcę, a jej dokładny zakres zależy od indywidualnego charakteru prowadzonej działalności.

Inne czynniki mające wpływ na obowiązek i zakres wpisu do BDO – przykład nr 2

Prowadząc działalność np. w zakresie regeneracji alternatorów samochodowych. Kupując alternatory, a następnie regenerując je i sprzedając dalej online, wykorzystując do tego celu nowe opakowania (kartony, folię strecz, etykiety nadawca w postaci kartki A4) – zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca będzie wprowadzającym produkty w opakowaniach.

 bdo warsztat samochdowy

Oddelegowanie całego procesu rejestracji  w BDO – rola pełnomocnika

Scroll to Top