Transport odpadów – wymagania dla transportu odpadów w BDO

Prowadzenie działalności wiąże się z szeregiem obowiązków. Polskie przepisy mogą być uciążliwe dla przedsiębiorców, konieczność dostosowywania się do liczyć regulacji może być skomplikowana i czasochłonna. Z tego artykułu dowiesz się jakie obowiązki są nałożone na podmiot, który jest wytwórcą odpadów i transportuje wytworzone przez siebie odpady oraz na firmę, która chciała by świadczyć usługi transportu odpadów pod BDO.

transport odpadow bdo

Transport odpadów – przewóz odpadów pod BDO

Wytwórca odpadów, posiadacz odpadów podlegający pod wpis do rejestru BDO zobowiązany jest do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Odpady należy przekazać uprawnionym do tego podmiotom. Jednym z elementów przejęcia odpadów jest ich sam transport. Wymagania w zakresie prawidłowego sporządzania dokumentów, posiada tych dokumentów przez kierowcę podczas kontroli np. Inspekcji Transportu Drogowego czy właściwe oznakowaniu środków transportu ją obowiązkami, które to przedsiębiorca musi realizować.

Czy firma świadcząca usługi transportu odpadów musi zarejestrować się w bazie BDO?

Dokumenty na czas transportu odpadów – jaki dokument musi posiadać kierowca?

Przekazujący do transportu odpady na podstawie KPO w systemie BDO generuje potwierdzenie wystawienia Karty Przekazania Odpadów. Dokument ten w przypadku transportu odpadów jest niezbędny dla kierowcy. Zarówno dla podmiotu transportującego w roli wytwórcy odpadów, przekazującego odpady jak i dla firmy świadczącej usługi transportu odpadów. W KPO znajdują się informację w zakresie punktu początkowego transportu i docelowego, informacje z terenu, którego są odbierane odpady. KPO zawiera informacje o transportowanych odpadach oraz dane zlecającego transport. KPO jest dokumentem potwierdzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz dane o ich masie. W celu określenie odpadów stanowiących towary niebezpieczne stosuje się „*” w kodzie odpadu – przy czym nie jest to jednoznaczne z obowiązkiem ADR. W przypadku odbierania odpadów komunalnych KPO nie jest wystawiane, a Karta Przekazania Odpadów Komunalnych (KPOK) – w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z uwagi na możliwe sankcje w postaci grzywny lub kary administracyjnej warto przeanalizować konkretne działania ze specjalistą ds. Ochrony środowiska i Gospodarki odpadami.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

transport odpadów

Nr BDO na dokumentach w związku z usługą transportu odpadów – obowiązek umieszczania numeru rejestrowego

Zapis z ustawy o odpadach zgodnie z art. 24 ust 5 wskazuje, że transportujący odpady wykonujący usługę transportu, przewożenia odpadów, umieszcza indywidualny numer rejestrowy na dokumentach związanych z tą usługą. Należy pamiętać, że kara administracyjna za brak numeru BDO na dokumentach z usługą związaną z transportem odpadów może wynieść nawet 1 000 000 zł – przy czym w zakresie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej uwzględnia się szereg czynników.

Oznakowanie pojazdu transportującego odpady

Pojazd podmiotu transportującego odpady (stanowiący pojazd albo zespół pojazdów w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), który podlega pod przepisy z Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, zobowiązany jest do oznaczenia środka transportu w tablicę koloru białego z napisem „ODPADY” – jeśli ze względu na wielkość lub konstrukcję środka transportu brakuje na nim powierzchni do umieszczenia tablicy, dopuszcza się zmniejszenie wymiarów tablicy. Tablicę umieszcza się w widocznym miejscu z przodu środka transportu, na jego zewnętrznej powierzchni. Wymienione oznakowanie powinno być czytelne i trwałe, odporne na warunki atmosferyczne. W przypadku środków transportu przeznaczonych do transgranicznego transportu odpadów umieszcza się tablicę z literą „A” (należy zwrócić uwagę na rodzaj tablicy podczas transportu odpadów przez terytorium RP). Należy zwrócić uwagę, że transport odpadów, wymagania dotyczącego tego transportu, odbywają się na zasadach, które nie są identyczne dla każdego charakteru transportu, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Obowiązek dotyczy również podmiotów zagranicznych.

Różnice rozmiarów tablicy z napisem „ODPADY”

Pełnowymiarowa tablica z napisem „ODPADY” musi być koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 mm wysokości. Umieszcza się na niej napis „ODPADY” naniesiony wielkimi literami kolory czarnego o wysokości minimum 100 mm i szerokości linii minimum 15 mm. Natomiast jeżeli zostanie dopuszczona tablica z mniejszym wymiarem, tablica ta musi mieć wymiar minimum 300 mm szerokości i minimum 120 mm wysokości, napis „ODPADY” to minimum 80 mm wysokości oraz 12 mm szerokości linii.

Ogóle zasady transportu odpadów

Transport odpadów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w taki sposób aby uwzględnić właściwości fizyczne i chemiczne odpadów, jego zagrożenia, stan skupienia, konsekwencje jaki mogą powodować odpady, zabezpieczenie odpadów w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się odpadów poza środki transportu oraz ochrony środowiska. Należy pamiętać o odrębnych przepisać w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych stanowiących towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych – ADR. Bowiem w sprawie przemieszczania odpadów firma może podlegać pod kilka różnych obowiązków (np. system SENT).

Zatrzymanie pojazdu z odpadami

Jeżeli podczas przeprowadzanej kontroli drogowej ujawniono naruszenia szczegółowych wymagań dla transportu odpadów, przemieszczanie odpadów do nieuprawnionego odbiory czy naruszenie przepisów o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów pojazd taki wraz z odpadami może zostać zatrzymany przez Krajową Administrację Skarbową, Staż Graniczną, Policję, Inspekcję Transportu Drogowego oraz organy Inspekcji Ochrony środowiska.

Co dzieje się z zatrzymanym pojazdem?

Pojazd, który został zatrzymany kierowany jest do najbliższego dostępnego miejsca wyznaczonego w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, które to spełnia warunki magazynowania odpadów. Skierowanie polega na nadzorowaniu przejazdu tego pojazdu przez funkcjonariuszy lub inspektorów podmiotów bądź usunięcie pojazdu przez jego przewiezienie lub holowanie. Pojazd wraz z odpadami umieszcza się w miejscu wyznaczonym do czasu usunięcia naruszeń szczegółowych wymagań dla transportu odpadów lub ustalenia podmiotu odpowiedzialnego za zagospodarowanie tych odpadów. 

transport odpadow w bdo

Karta Przekazania Odpadów (KPO)

Odbiór odpadów komunalnych – KPOK

W systemie teleinformatycznym BDO mamy możliwość wystawienia Karty Przekazania Odpadów (KPO) oraz Karty Przekazania Odpadów Komunalnych (KPOK). Dwie karty należy wyraźnie od siebie rozdzielić z uwagi na to, że transport odpadów odbywa się na określonych przepisach dla danego charakteru prowadzonej działalności. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie odbywa się na podstawie KPO – odpady transportuje się wraz z odpowiednim dokumentem i należy wyraźnie rozdzielić rodzaje Kart (KPO i KPOK).  KPOK związana z transportem odpadów jest jednym z szeregu obowiązków jakie stoją przed przedsiębiorcą. Należy pamiętać, że np. przepisów rozporządzenia nie warto omijać z uwagi na potencjalnie konsekwencje. 

Pomoc specjalistów – rola pełnomocnika w rejestracji BDO

Scroll to Top