Sprawozdanie roczne BDO – sprawdź co powinieneś wiedzieć!

Po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO, na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania. Sprawozdanie BDO jest jednym z wielu dokumentów związanych bezpośrednio z prowadzeniem m.in. ewidencji odpadów, wprowadzaniem produktów (np. w działalności gastronomicznej, sprzedaży online) czy zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. W składaniu takiego sprawozdania bardzo duże znaczenie ma rzetelność, terminowość i poprawność. 

sprawozdanie bdo

W artykule znajdziemy wartościowe informacje oraz odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu:

 • jak utworzyć sprawozdanie BOD,
 • jak uzupełnić sprawozdanie BDO i o czym należy pamiętać,
 • gdzie złożyć sprawozdanie BDO.

Przygotowanie sprawozdania rocznego BDO

W celu utworzenia sprawozdania należy skorzystać z systemu BDO. Jeśli jest to pierwsze sprawozdanie roczne podmiotu, lista złożonych oraz roboczych sprawozdań będzie pusta, dlatego należy utworzyć nowe sprawozdanie.

W celu złożenia rocznego sprawozdania niezbędne jest podanie informacji, m. in.:

 • masa wyprodukowanych oraz importowanych opakowań według rodzajów materiałów,
 • masa wprowadzonych opakowań z produktami,
 • masa odpadów poddanych recyklingowi,
 • masa tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu,
 • wysokość opłaty produktowej,
 • informacje o przeprowadzonych publicznych kampaniach edukacyjnych,
 • rodzaj i masa wytworzonych odpadów,
 • wskazanie czy odpady pochodzą z instalacji bądź poza instalacji.

Obowiązek sporządzenia sprawozdania posiadają m.in.

 • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, oleje, smary, baterie, akumulatory,
 • wprowadzający produkty w opakowaniach,
 • wytwarzający określone odpady w ilości i rodzaju w skali roku,
 • organizacje odzysku opakowań,
 • wprowadzający oraz oferujący torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową,
 • przedsiębiorcy podlegający pod przepisy tzw. Ustawy Anty – Plastikowej.
Sprawozdanie roczne BDO

Gdzie należy złożyć sprawozdanie BDO?

Instrukcja złożenia sprawozdania BDO nie jest konieczna. Wystarczy jedynie wiedzieć, że sprawozdania składane są tylko i wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BDO, system umożliwia złożenie sprawozdania w BDO od 2019 roku włącznie, do właściwego Marszałka Województwa. 

Ale zastanówmy się, co tak właściwie kryje się za pojęciem: właściwy Marszałek Województwa? Właściwym Marszałkiem Województwa dla danego podmiotu jest ten, na którego obszarze prowadzona jest działalność. Czyli, jeżeli siedziba firmy oraz adres zamieszkania podmiotu znajduje się na terenie województwa śląskiego, sprawozdanie BDO należy złożyć do Marszałka Województwa Śląskiego. Oczywiście istnieje kilka sytuacji, w których wybór miejsca złożenia sprawozdania BDO wzbudza wątpliwości. Spróbujmy zastanowić się nad możliwościami. W przypadku, kiedy siedziba firmy znajduje się poza granicami Polski lub miejsce zamieszkania podmiotu jest inne niż Polska, właściwym Marszałkiem Województwa domyślnie staje się Marszałek Województwa Mazowieckiego. Jeżeli działalność firmy obejmuje kilka województw i na ich terenie wytwarzane są odpady, należy złożyć oddzielne sprawozdania do każdego Marszałka Województwa osobno. Warto pamiętać, że przedsiębiorcy oferujący torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową oraz pobierający opłatę “konsumencką” od 1 stycznia 2024 r. –  sprawozdania składają do właściwego Marszałka Województwa z uwagi na Województwo, w którym opłata ta została pobrana. Brak sprawozdania BDO oraz wysłanie sprawozdania BDO po terminie grozi karą! Należy pamiętać o wystąpieniu odsetek od zaległości podatkowych – w przypadku gdy przedsiębiorca był zobowiązany do jej uiszczenia bądź jeżeli nie rozliczył się np. z pobranej opłaty recyklingowej.

Potwierdzenie złożenia sprawozdania

Jak sprawdzić, co dzieje się dalej ze sprawozdaniem? Skąd wiedzieć, kiedy należy dokonać korekty, a kiedy sprawozdanie zostało zatwierdzone i można spać spokojnie? Spieszymy z odpowiedzią. Roczne sprawozdanie, które zostało złożone do systemu BDO, może mieć aż 5 statusów: robocze, złożone, zatwierdzone, do korekty oraz skorygowane. Pierwsze z nich, posiadające status ,,roboczy”, nie zostało jeszcze złożone i można je w każdym momencie usunąć. Sprawozdanie złożone, jak sama nazwa na to wskazuje, zostało ,,przesłane”, nie ma możliwości usunięcia go, natomiast jest możliwość skorygowania. ,,Do korekty” świadczy o odesłaniu przez podmiot weryfikujący w celu uzupełnienia braków. Po korekcie przez podmiot sprawozdanie otrzymuje status ,,skorygowane”. Ostatni status ,,zatwierdzone” oznacza akceptację przez podmiot weryfikujący – natomiast status “zatwierdzone” nie oznacza, że do sprawozdania organy nie powrócą w przyszłości. Po złożeniu sprawozdania mamy możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenie Odbioru (UPO) dokumentu.

Korekta sprawozdania BDO

Weryfikacja sprawozdania BDO odbywa się do dnia 30 września następnego roku. W przypadku niezgodności ze stanem faktycznym, informacja zwrotna w formie wezwania do korekty, zostanie przekazana za pośrednictwem systemu BDO. Podmiot jest zobowiązany w terminie nieprzekraczającym np. 14 dni dokonać korekty. Niewywiązanie się z obowiązku w terminie jest uznawane za brak złożenia sprawozdania BDO. Co warto również wiedzieć, podmiot ma możliwość wykonania zmiany w sprawozdaniu BDO o statusie “złożony”, “do korekty” oraz “zatwierdzone” w bazie BDO.

Brak odpowiedzi na wezwanie do złożenia sprawozdań

W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie w wyznaczonym przez Marszałka Województa terminie, ten może przeprowadzić u przedsiębiorcy kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów.

Organizacja odzysku a sprawozdanie roczne BDO

Zazwyczaj, umowa wiążąca podmiot z organizacją odzysku nakłada na tę ostatnią obowiązek składania sprawozdania w imieniu podmiotu, zgodnie z zakresem ustalonym w umowie. Przy czym należy pamiętać, że podmiot zobowiązany jest do uiszczenia m.in. opłaty rocznej, prowadzenia ewidencji wewnętrznych i przekazywania do Organizacji Odzysku wymaganych danych w określonych terminach.

Sprawozdanie roczne BDO

Pytania na temat sprawozdań BDO

Scroll to Top