BDO w sklepie internetowym – Czy należy zarejestrować się w bazie danych?

Prowadzenie działalności nakłada na firmę wiele obowiązków, których zaniedbanie może wiązać się z niechcianymi konsekwencjami w postaci grzywny bądź kar administracyjnych ale również w postaci zaległych sprawozdań i opłat. W tym artykule zwrócimy uwagę na obowiązki sklepu internetowego, biznesu online, względem BDO – Bazy Danych o Produktach i opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami.

Czym jest BDO?

Skrót BDO występuje od nazwy Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Obowiązki wynikające z BDO odnoszą się w dużej mierze do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. System BDO został uruchomiony w 2018 r. a z czasem jest funkcjonalność się zwiększa. Obecnie jest w pełni systemem teleinformatycznym.

Kiedy firma zaczyna wprowadzać opakowania i produkty?

Branża e-commerce oraz Gospodarka Obiegu Zamkniętego stanowi istotną rolę w ochronie środowiska, gospodarowaniu odpadami. Adresując przesyłki do klientów, wykorzystując nowe etykiety nadawcze firma będzie wprowadzającym produkt w opakowaniu bowiem ta nowa etykieta będzie podlegała rozliczeniu przez sklep online.

Wpis do BDO – czy należy zarejestrować się w bazie BDO?

Jeżeli w swoim sklepie wykorzystujesz nowe opakowania do wysyłki towarów, wytwarzasz produkty lub opakowania a w celu dostawy ich do klientów użyjesz np. nowej taśmy pakowej, nowego kartonu to obowiązek rejestracji w BDO będzie dotyczył Twojej firmy – pamiętaj, że jeśli produkty fizycznie nie wchodzą w Twoje posiadanie temat BDO może również Cię dotyczyć. 

Sprzedaż online i sklep stacjonarny – torby na zakupy z tworzywa sztucznego

W przypadku prowadzenia sklepu stacjonarnego, w którym klientom oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową sklep zobowiązany będzie do pobrania od swojego klienta opłaty w wysokości 0,20 zł tytułem opłaty recyklingowej. Opłatę tą przekazuje się na konto Urzędu do 15 dnia po zakończonym kwartale. Dodatkowo należy prowadzić ewidencję nabytych i wydanych reklamówek dla każdej jednostki handlu z osobna. Po zakończonym roku należy również złożyć za pośrednictwem rejestru BDO stosowne sprawozdanie roczne. Sprawozdania składane są do właściwego Marszałka Województwa z uwagi na miejsce, w którym opłata ta została pobrana. W zakresie pobierania opłaty występują wyłączenia – należy indywidualnie przeanalizować charakter prowadzonej działalności.

Brak rejestracji – czy wpis do rejestru BDO po terminie jest możliwy?

Obowiązkowa ewidencja – do kiedy należy się rozliczać?

Wprowadzający na rynek produkty w opakowaniach zobowiązany będzie do prowadzenia ewidencji, złożenia wniosku o wpis do rejestru, ale również do składania sprawozdań rocznych do 15 marca (tabela 4 – wprowadzający produkty). Należy pamiętać, że występując jako podmiot wprowadzający produkty w opakowaniach sklep internetowy podlega pod obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych. Wprowadzając produkty do obrotu np. sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz produkty w opakowaniach powinno prowadzić się ewidencje wewnętrzne w odniesieniu zarówno do sprzętu jak i produktów w opakowaniach. Jeżeli podmiot wprowadza do obrotu opakowania (puste opakowania) również prowadzi stosowną ewidencję wewnętrzną. Jak widać dużo zależy od tego jakie do obrotu produkty są wprowadzane przez firmę. 

Zaległe sprawozdania roczne – czy jest możliwość rozliczyć się za lata poprzednie?

System BDO umożliwia rozliczanie się za lata od 2019 roku. W przypadku nie złożenia w BDO za rok poprzedni sprawozdania nic nie stoi na przeszkodzie aby takie sprawozdanie złożyć po czasie. Pamiętanie o BDO i obowiązkach ma bezpośredni wpływ na wysokość opłat, które mogą wystąpić. Wprowadzający np. produkty w opakowaniach, który wprowadzi do 1000 kg opakowań z produktami może skorzystać z pomocy de minimis – przy czym pomoc ta może wystąpić tylko podczas złożenia sprawozdania zgodnie z obowiązującymi terminami.

bdo e-commerce

Opłata rejestrowa i roczna BDO – kogo dotyczy?

Opłata rejestrowa dotyczy konkretnej grupy podmiotów i wynika wprost z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Opłacie rejestrowej podlegają:

  1. Wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli.
  2. Wprowadzających baterie lub akumulatory.
  3. Wprowadzających pojazdy.
  4. Producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.
  5. Wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach.
  6. Wprowadzających do obrotu opony.
  7. Wprowadzających do obrotu oleje smarowe.
  8. Wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
  9. Wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO

Podmiot, który uzyskał wpis do rejestru zobowiązany jest do złożenia wniosku aktualizacyjnego w terminie 30 dni. Firma, która uzyskała wpis jako np. wytwórca odpadów ale podjęła decyzję o rozszerzeniu profilu działalności w odniesieniu do ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi powinna zaktualizować wpis. Musi pamiętać, że w tym zakresie składając wniosek w BDO należy dołączyć potwierdzenie opłaty rejestrowej w wysokości 100 zł – mikroprzedsiębiorcy, 300 zł – pozostali. W zakresie ewidencji odpadów, pojawiają się opłaty stałe.

Rodzaje opakowań w BDO

Rodzaje opakowań, które wyróżniamy w BDO: tworzywa sztuczne, aluminium metale żelazne, papier i tektura, szkło, drewno, wielomateriałowe, środki niebezpieczne, pozostałe.

Numer BDO – tylko po uzyskaniu wpisu w rejestrze BDO?

Numer rejestrowy jest nadawany przez Urząd tylko i wyłącznie po uzyskaniu przez firmę wpisu do rejestru. Numer jest indywidualny, przypisany do danego podmiot. W przypadku wykreślenia firmy z rejestru BDO, numer ten nie zostanie przypisany w przyszłości innemu podmiotowi.

Produkty cyfrowe – czy dotyczy ich rejestr?

W przypadku wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach firma zobowiązana będzie rejestrować się w BDO. W odniesieniu do produktów cyfrowych, towary te nie są w żaden sposób wysyłane fizycznie, a jedynie online. Zatem nie pojawia się wprowadzanie. Przedsiębiorstwa rejestrujące się w BDO powinny indywidualnie przeanalizować obowiązki swojej firmy pod kątem obowiązujących przepisów prawa. Skupiając się tylko na jednym aspekcie prowadzonej działalności, podmiot może nie uwzględnić innych elementów. Mogą mieć wpływ na obowiązek wpisu bądź zakres wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

KOBiZE – kolejny obowiązek oprócz BDO?

KOBiZE to skrót od nazwy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Co roku przedsiębiorcy zobowiązani do rejestracji w KOBIZE składają stosowne raporty. W określonych przypadkach należy złożyć również sprawozdanie do Urzędu.

KOBiZE w sklepie internetowym

Właściciel sklepu internetowego, który to wykorzystuje np. pojazdy na potrzeby wykonywania działalności korzysta ze środowiska. Podczas spalania paliwa mamy do czynienia z emisją gazów i pyłów. Z tego m.in. tytułu właściciel sklepu powinien złożyć raport do KOBiZE oraz ewentualnie sprawozdanie do Urzędu (występuje próg kwoty do której nie składa się dokumentu do urzędu, natomiast raport do KOBiZE jest obowiązkowy). Nie ma znaczenia czy pojazd jest własnością przedsiębiorcy czy leasingowany

bdo rejestracja sklep internetowy

Sklep internetowy a BDO – podsumowanie

Własny sklep internetowy, sprzedaż online bez względu czy firma wprowadza do obrotu opakowania lub produkty w opakowaniach, produkty (np. sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i/lub akumulatory, opony, oleje smarowe, preparaty smarowe, produkty w opakowaniach), produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, narzędzia połowowe, zobowiązana będzie do uzyskaniu wpisu w rejestrze BDO. Należy pamiętać, o tym aby firmy do rejestru BDO uzyskały wpis przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu. W przypadku sklepu internetowego posługiwanie się indywidualnym numerem rejestrowym BDO będzie obowiązkowe. Jeżeli są wprowadzane opakowania, produkty lub produkty w opakowaniach powinno się prowadzi stosowne ewidencje wewnętrzne. Nie uiszczenie opłaty produktowej będzie wiązało się z powstaniem odsetek od zaległości podatkowych. Jak widać przedsiębiorca, który prowadzi sklep internetowy zobowiązany jest do realizacji obowiązków w odniesieniu do jego indywidualnego charakteru prowadzonej działalności. W platformie BDO zakres wpisu powinien być przeanalizowany szczegółowo z uwagi na możliwe niepożądane konsekwencje w postaci kar lub zaległości podatkowych. W odniesieniu do dużej grupy przedsiębiorców BDO będzie obowiązkiem.

sklep internetowy bdo

Rejestracja w BDO przez pełnomocnika

Scroll to Top