Karta Przekazania Odpadu – ewidencja odpadów

Prowadzenie działalności wiąże się z szeregiem obowiązków. Polskie przepisy mogą być uciążliwe dla przedsiębiorców, konieczność dostosowywania się do liczyć regulacji może być skomplikowana i czasochłonna. Z tego artykułu dowiesz się jakie obowiązki wiążą się z Kartą Przekazania Odpadów (KPO) w systemie BDO (Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami).

karta przekazania odpadu 1

Ewidencja odpadów – Karta Przekazania Odpadów w systemie BDO

Kartę Przekazania Odpadów (KPO) sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu.

Wzór Karty Przekazania Odpadu 

W systemie BDO odróżniamy dwa rodzaje Karty Przekazania Odpadów (KPO): Potwierdzenie wygenerowania karty przekazania odpadów oraz kartę przekazania odpadów.

  1. Karta Przekazania Odpadów – zobacz,
  2. Potwierdzenie wygenerowania karty przekazania odpadów – zobacz,

Jak wypełnić kartę odpadów w BDO? KPO w BDO

Karta Przekazania Odpadów jest dokumentem, który należy wygenerować w systemie BDO. Dokument może wystawić zarówno użytkownik główny jak i użytkownik podrzędny, aby wypełnić kartę ewidencji odpadów – kartę przekazania odpadów należy w pierwszej kolejności należy zalogować się do Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami przez stronę https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/.

Po zalogowaniu użytkownik ma dostęp do wszystkich modułów w rejestrze BDO, tym samym do możliwości wystawienia Karty Przekazania Odpadów. Przekazywanie odpadów odbywa się na podstawie KPO. Należy pamiętać, że odpadów nie można przekazać przed wystawianiem kart przekazania odpadów, oraz należy dokonać klasyfikacji odpadów zgodnie z katalogiem odpadów określonym w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. – kody odpadów budowlanych będą różniły się do odpadów z serwisu mechaniki pojazdowej czy odpadów z linii produkcyjnej. W odniesieniu do odpadów w BDO, w KPO znajdują się informacje o dacie i godzinie ich przekazania odpadów, kto jest odbierającym odpady, masie przekazywanych odpadów (z uwagi na to, że kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, w momencie przekazywania odpadów podmiot może mieć problem z określeniem masy odpadów, dlatego jeżeli masa odpadów jest mniejsza bądź większa u przejmującego odpady, odbiorca odpadów zatwierdza KPO lub może odrzucić kartę do korekty – system BDO pozwala na jej dokonanie). W przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg (0,0010 Mg) system umożliwia wpisanie np. 100 g (0,0001 Mg).

W dokumentach należy podać imię i nazwisko lub nazwę podmiotów w niej występujących. Należy pamiętać, że przejęcie odpadów przez zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych może nakładać na podmiot inne obowiązki (np. w zakresie ADR). 

Karta Ewidencji Odpadów (KEO) i Karta Przekazania Odpadów (KPO) – jak wypełnić kartę ewidencji odpadów?

Obowiązek prowadzenia Kart Ewidencji Odpadów (KEO) tzw. ewidencji pełnej, pojawia się w przypadku gdy dany podmiot wytworzy łącznie powyżej 100 kg odpadów niebezpiecznych lub 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi. KEO prowadzi się z osobna dla miejsca wytworzenia odpadów oraz kodu wytworzonego odpadu. W przypadku stałych miejsc prowadzenia działalności (MPD), wytwarzania odpadów, miejsca te powinny być wpisane w rejestrze BDO z osobna. Natomiast w przypadku prowadzenia działalności w zakresie obiektów liniowych w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane Dz. U. z 2019 r. poz. 1202, z późn. zm.), działalności w zakresie usług o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach karty ewidencji odpadów (KEO) prowadzi się z miejsca siedziby firmy dla właściwej gminy (w zakresie odpadów wytworzonych w wyniku świadczenia usług „w terenie”). Należy pamiętać, że zakres KEO zależy od indywidualnego charakteru firmy, dlatego podmiot może utworzyć np. jedną kartę ewidencji odpadów na rok. W przypadku nie przekroczenia mas wytworzonych odpadów mówimy o uproszczonej ewidencji odpadów.

Karta Przekazania Odpadów (KPO) jest niezbędnym dokumentem w celu przekazania wytworzonego odpadu przez podmiot bądź dokumentem niezbędnym dla posiadacza odpadów, który przekazuje odpady kolejnemu podmiotowi (bądź samemu sobie z jedno do drugiego miejsca prowadzenia działalności). Karta Przekazania Odpadów (KPO) jest również dokumentem niezbędnym dla transportującego odpady – kierujący pojazdem przewożącym odpady musi posiadać potwierdzenie wygenerowania KPO w postaci papierowej bądź na urządzeniu mobilnym. Zarówno posiadacz odpadów, jego wytwórca odpadów czy podmiot wykonujący usługę transportu odpadów musi pamiętać o potwierdzeniu wygenerowania KPO.

kpo w bdo

Podmiot zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji – czy wystawia Kartę Przekazania Odpadu?

Podmiot zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, który to nie uzyska wpisu do rejestru BDO nie może wystawić KPO (Karty Przekazania Odpadów).

Czy można wystawić Kartę Przekazania Odpadów bez wpisu do rejestru BDO?

Wygenerowanie Karty Przekazania Odpadów przez wytwórcę odpadów czy posiadacza odpadów możliwe jest wyłącznie w systemie BDO (Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami). 

Ewidencja odpadów 2023 i 2024 w wersji papierowej?

Prowadzenie ewidencji odpadów jest możliwe tylko i wyłącznie za pośrednictwem systemu BDO. W 2023 roku karty przekazania odpadów oraz w roku 2024 posiadacz odpadów, wytwórca odpadów musi wystawić dokument w BDO nawet dla jednego kodu odpadów. 

Awaria systemu BDO

W przypadku awarii systemu BDO dopuszczalne jest wykorzystanie papierowej wersji Karty Przekazania Odpadów (KPO) oraz Karty Ewidencji Odpadów (KEO) – przy czym muszą zostać spełnione określone warunki w celu zastosowania wersji papierowej, jest nim m.in. komunikat na stronie BDO czy w biuletynie informacji publicznej. Zaleca się zachowanie bardzo dużej uwagi w przypadku zastosowania wersji papierowej gdy nastąpi awaria systemu BDO – z uwagi na możliwe potencjalnie, wysokie kary pieniężne.

Komu należy przekazywać wytworzone odpady na podstawie KPO?

Podstawowe dane w Karcie Przekazania Odpadów – Masa odpadów, kod odpadów

Karta Przekazania Odpadów zawiera informacje o dacie i godzinie rozpoczęcia transportu, kodzie przekazywanych odpadów, miejsca z którego przekazywane są odpady, numerach rejestracyjnych pojazdu transportującego odpady, podmiocie przekazującym odpady, podmiocie transportującym odpady, podmiocie przejmującym odpady czy masie wytworzonych odpadów.

bdo kpo ewidencja odpadow

Co w przypadku przekazania odpadów w poprzednich latach?

O czym zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadu muszą pamiętać?

Scroll to Top