Opłata BDO – Wpis do rejestru BDO i opłata roczna

Firmy chcąc uzyskać wpis do rejestru BDO zobowiązane będą do uiszczenia opłaty rejestrowej, a następnie opłaty rocznej. Dochód przeznacza się na prowadzenie rejestru i administrowanie oraz serwisowanie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce odpadami (BDO). W tym artykule dowiesz się kto podlega opłacie, jaka jest jej wysokość i do kogo należy ją uiścić.

Opłata rejestrowa BDO – kogo dotyczy?

Podmioty podlegające opłacie rejestrowej wskazane zostały w art. 57 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Opłata ta dotyczy:

  1. Wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli.
  2. Wprowadzających baterie lub akumulatory.
  3. Wprowadzających pojazdy.
  4. Producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań.
  5. Wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach.
  6. Wprowadzających do obrotu opony.
  7. Wprowadzających do obrotu oleje smarowe.
  8. Wprowadzających do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.
  9. Wprowadzających do obrotu narzędzia połowowe zawierające tworzywa sztuczne.
  10. Podmioty reprezentujące.

Opłata roczna BDO

Podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty rejestrowej, opłatę tą odnawiają tytułem opłaty rocznej do końca lutego za dany rok. Opłaty rocznej nie wnosi się w roku, w którym wniesiono opłatę rejestrową. Przykładowy tytuł przelewu: Opłata roczna BDO 2024, NIP, REGON, Nazwa firmy. Należy pamiętać o wniesieniu opłaty rejestrowej ponieważ nie wniesienie opłaty może skutkować finalnie wykreśleniem podmiotu z rejestru BDO przez Urząd.

Wysokość opłaty rejestrowej i rocznej BDO

Wysokość stawki dla opłaty rejestrowej i opłaty rocznej wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. Wynosi ona obecnie 100 zł dla mikroprzedsiebiorców, 300 zł dla pozostałych.

Do kogo uiszcza się opłatę BDO?

Opłatę wnosi się do Marszałka Województwa właściwego dla stałego miejsca wykonywania działalności. Numery rachunków znajdują się na stronach internetowych Urzędów Marszałkowskich. Poniżej dostępna jest lista z numerami rachunków z podziałem na poszczególne województwa. Należy pamiętać o zweryfikowaniu poprawności danych przed wykonaniem przelewu.

Opłata bdo

Czy opłata rejestrowa i roczna BDO dotyczy każdej firmy?

FAQ

Scroll to Top