BDO co to takiego? Kto musi się rejestrować w BDO?

Prowadzenie działalności nakłada na firmę szereg obowiązków. Poza podstawowymi kwestiami związanymi z Urzędem Skarbowy czy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorca zobowiązany jest do realizowania obowiązków względem ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami. W tym artykule przybliżymy kwestie związane z BDO.

Co to jest BDO? Czemu służy rejestr BDO?

BDO jest systemem teleinformatycznym, którego początki sięgają 2012 r. System BDO został uruchomiony w roku 2018, z czasem poza ewidencją podmiotów jego funkcjonalność wzrastała. Obecnie system zarządzania odpadami BDO jest w pełni elektroniczny – nie ma możliwości złożenia wniosku papierowego. Wyjątek stanowią podmioty zagraniczne, które nie posiadają swoich oddziałów na terenie Polski.

Kto musi zarejestrować się do BDO?

Firma, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązana jest do rejestracji w bazie BDO, wpis powinna uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem działalności, która tego wymaga.

Obowiązkowy wpis do BDO – dla kogo?

Istotną rolę odgrywa zakres wpisu do bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Element związany z rodzajem wytwarzanych odpadów i ich masą w skali roku jest tylko jednym z czynników, który obowiązkowo powinien zostać uwzględniony. Firma może podlegać pod wpis z uwagi na m.in. na:

  • Ustawę z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
  • Ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  • Ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach,
  • Ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
  • Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • Ustawę z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

Ewidencja odpadów BDO – jak zacząć?

Pierwszym krokiem do prowadzenia elektronicznej ewidencji odpadów będzie złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podmiot otrzymuje pełny dostęp do funkcjonalności rejestru BDO dla przedsiębiorców. Dopiero po uzyskaniu wpisu dostępna będzie możliwość utworzenia dokumentów takich jak, np. karty ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów czy sprawozdań rocznych.

Wytwórca odpadów i wpis do rejestru BDO

Odpady należy podzielić z uwagi na źródło ich wytworzenia. Rozróżniamy dwa strumienie: odpady komunalne oraz odpady inne niż komunalne. W przypadku odpadów innych niż komunalne rolę odgrywa rodzaj wytworzonego odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wytwórcę odpadów rozumie się przez każdego, kogo działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu odpadów. Do takich podmiotów zalicza się np. wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw. 

W przypadku odpadów zdawanych do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów (Dz. U. poz. 1250), wytwórcą jest również podmiot świadczący usługę odbioru odpadów w porcie lub przystani morskiej.

Ewidencja odpadów przez rejestr BDO – kto nie musi jej prowadzić?

Na uwagę zasługuje lista kodów odpadów wskazana w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Rozporządzenie odbiega od pełnego katalogu odpadów i może bezpośrednio wpływać na obowiązek rejestracji w BDO. Poniższa tabela przedstawia kody odpadów wskazane w Rozporządzeniu, które nie podlegają obowiązkowej rejestracji w BDO:

Lp.Rodzaj odpadówKod odpadówIlość odpadów (Mg/rok)
1.Odpadowa masa roślinna02 01 03bez ograniczeń
2.Odchody zwierzęce02 01 06bez ograniczeń
3.Odpady z gospodarki leśnej02 01 07do 10
4.Odpady metalowe02 01 10do 10
5.Odpady kory i korka03 01 01do 20
6.Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0403 01 05do 20
7.Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 (Wskazany rodzaj odpadów dotyczy wyłącznie odpadów powstających z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich. Odpady powstające z tonerów i kartridży do drukarek biurowych i drukarek stosowanych w gospodarstwach domowych są oznaczane odpowiednio kodem 16 02 13* albo 16 02 14)08 03 18do 0,2
8.Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów12 01 01do 0,1
9.Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych12 01 03do 0,05
10.Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe13 02 08*do 0,02
11.Opakowania z papieru i tektury15 01 01do 0,5
12.Opakowania z tworzyw sztucznych15 01 02do 0,5
13.Opakowania z drewna15 01 03do 1
14.Opakowania z metali15 01 04do 1
15.Opakowania wielomateriałowe15 01 05do 0,5
16.Opakowania ze szkła15 01 07do 0,5
17.Opakowania tekstyliów15 01 09do 0,2
18.Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone15 01 10*do 0,2
19.Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego inne niż z azbestu, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymiex 15 01 11*do 0,05
20.Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 0215 02 03do 0,2
21.Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1216 02 13*do 0,05
22.Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1316 02 14do 0,1
23.Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1516 02 16do 0,05
24.Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 8016 03 04do 0,2
25.Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 8016 03 06do 0,2
26.Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia16 03 80do 0,1
27.Baterie zawierające rtęć16 06 03*do 0,005
28.Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)16 06 04do 0,02
29.Inne baterie i akumulatory16 06 05do 0,02
30.Magnetyczne i optyczne nośniki informacji16 80 01do 0,05
31.Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów1701 01do 10
32.Gruz ceglany17 01 02do 10
33.Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 03do 10
34.Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 0617 01 07do 10
35.Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.17 01 80do 5
36.Drewno17 02 01do 10
37.Szkło17 02 02do 5
38.Tworzywa sztuczne17 02 03do 5
39.Miedź, brąz, mosiądz17 04 01do 5
40.Ołów17 04 03do 5
41.Cynk17 04 04do 5
42.Żelazo i stal17 04 05do 5
43.Cyna17 04 06do 5
44.Mieszaniny metali17 04 07do 5
45.Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0317 05 04do 20
46.Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0117 08 02do 10

Transport odpadów i przekazywanie ich do punktów odbioru

daniel zielonka rejestracja bdo
daniel zielonka rejestracja bdo

Za niewpisanie się do BDO grożą sankcje!

Prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO podlega karze grzywny lub karze administracyjnej w wysokości 1 000 000 zł. Dodatkowo przewidziana jest również kara aresztu – należy pamiętać, że kara 1 000 000 zł jest górną możliwą karą a przy jej wymierzeniu uwzględnia się szereg czynników. Z pewnością forma kary w postaci aresztu czy kwoty 1 000 000 zł jest formą niecodzienną i nieobligatoryjną.

Szkolenie z obsługi BDO dla firm

FAQ

Scroll to Top