BDO wulkanizacja – Opony i rejestracja w BDO

Prowadzenie działalności nierozłącznie wiąże się z wytarzaniem odpadów w większej bądź mniejszej skali indywidualnie od charakteru i specyfiki danej branży. Na co dzień firmy wytwarzają odpady komunalne oraz inne niż komunalne. W poniższym artykule skupimy się na odpadach innych niż komunalne. Z artykułu dowiesz się czy Twoja firma powinna obowiązkowo uzyskać wpis w BDO.

Czym jest system BDO?

BDO – Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami. Jest to system teleinformatyczny, który został uruchomiony w 2018 r. Z biegiem czasu jego funkcjonalność się zwiększała. Obecnie system ten jest w pełni elektroniczny. Uzyskamy w nim informacje m.in. o podmiotach zajmujących się gospodarką odpadami, wprowadzającym na rynek Polski produkty, wytwórcach odpadów.

Rejestracja w BDO

Kary BDO

Prowadzenie działalności wymaga od przedsiębiorcy przestrzegania przepisów prawa. Konsekwencją nie realizacji stosownych obowiązków mogą być grzywny i kary administracyjne. W przypadku gdy firma nie zarejestruje się w BDO może zostać na nią nałożona grzywna bądź kara administracyjna w wysokości 1 000 000 zł. Kara administracyjna w wysokości 1 mln złotych jest najwyższą możliwą karą do nałożenia, przy czym należy uwzględnić szereg czynników czy określaniu kary – kara w tej wysokości nie jest obligatoryjna. Przepisy przewidują również karę w postaci aresztu – ta forma może mieć zastosowanie w szczególnych okolicznościach.

BDO wulkanizacja jako wytwórca odpadów

Należy zacząć od określenia kto zgodnie z definicją jest wytwórcą odpadów. Odpowiedź znajduje się w art. 3 ust 1 pkt 32 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach wytwórcę odpadów rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcę odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej; wytwórcę odpadów zdawanych do portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów (Dz. U. poz. 1250) jest podmiot świadczący usługę odbioru odpadów w porcie lub przystani morskiej. Jeżeli więc w Twoim serwisie znajdują się odpady w postaci opon, aby móc je prawidłowo zagospodarować musisz uzyskać wpis do BDO. Rejestracji należy dokonać przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu do rejestru.

Czy wulkanizator będzie wytwarzał odpady podczas zmiany opon z letnich na zimę?

Ustawa o odpadach określa kto i w jakich okolicznościach będzie wytwórcą odpadów. Uzyskując status wytwórcy odpadów temat BDO będzie istotną kwestią w prawidłowym gospodarowaniu odpadami, realizacją przepisów z ochrony środowiska. Dokonując wpisu do rejestru bdo jako wytwórca odpadów w dziale xii rejestru bdo jako wytwórca odpadów zobowiązany do rejestracji nie bierze się pod uwagę „produktów”, które nie są odpadami. Jeżeli świadczymy usługę wymiany opon z letnich na zimowe i te opony nie są odpadem zgodnie z obowiązującymi przepisami firma, wulkanizator, nie rozlicza ich w BDO – w systemie przekazujemy odpady

Jak sprawdzić numer BDO?

Ewidencja BDO

Wulkanizator po uzyskaniu wpisu do rejestru BDO uzyskuje dostęp do narzędzia, którym jest system teleinformatyczny baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. System pozwala na generowanie m.in. Kart Przekazania Odpadów (KPO), prowadzenie Kart Ewidencji Opadów (KEO) czy składania sprawozdań rocznych w zakresie wytworzonych odpadów.

Wpis do BDO – krok po kroku

Uproszczona ewidencja odpadów – kiedy można ją używać?

Wymogi związane z BDO poprzez zrealizowanie obowiązku rejestracji nie będą wszystkim. Uzyskując pełny dostęp do BDO podmiot może prowadzić uproszczoną ewidencję jeżeli w danym roku kalendarzowym nie wytworzy więcej niż 100 kg odpadów niebezpiecznych i/lub 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi. W przypadku przekroczenia progów firma zobowiązana będzie do prowadzenia pełnej ewidencji. Wartości te dotyczą wszystkich miejsc prowadzenia działalności łącznie.

Warsztat samochodowy, opona i kod odpadu

Odpady dzieli się w zależności od źródła ich powstawania. Wytworzone odpady należy w sposób prawidłowy sklasyfikować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady w postaci opon należy sklasyfikować do grupy 16 – odpady nieujęte w innych grupach, następnie należy wskazać podgrupę 16 01 – Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08). Właściwy kod odpadu dla opon to – 16 01 03 (zużyte opony). Należy zwrócić uwagę, że kod 16 01 03 nie występuje na liście odpadów niepodlegających BDO – w odniesieniu do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Gospodarka odpadami – opony z serwisu samochodowego

Wulkanizator będą wytwórcą odpadów zobowiązany jest do prawidłowego gospodarowania wytworzonymi przez siebie odpadami. Odpady opon mogą zostać przekazane tylko i wyłącznie do uprawnionego podmiotu, który ma prawną możliwość przejęcia odpadów – np. decyzja na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów, pozwolenie zintegrowane. Należy pamiętać, że za wytworzone odpady do momentu ich przekazania podmiotowi uprawnionemu cały czas odpowiada ich wytwórca. Jeżeli okazało by się, że dana firma ma stosowną decyzję ale akurat nie w zakresie przekazywanego odpadu, wytwórca odpadów powinien liczyć się z tego konsekwencjami. Istotną kwestią jest również to, że kod odpadu 16 01 03 nie został wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. 

Sprawozdanie, raport roczny – rejestr BDO

15 marca to kluczowy termin – do tego dnia należy wysłać sprawozdanie roczne, którego złożenie odbywa się za pośrednictwem systemu BDO z wytworzonych odpadów w wyniku świadczonych usług. Sprawozdanie z wytworzonych odpadów składa się do Urzędu właściwego dla miejsca prowadzenia działalności – fizycznego miejsca wytworzenia tych odpadów. Termin złożenia sprawozdania może się różnić z uwagi na wprowadzanie produktów. Sprawozdania mogą zostać złożone w zakresie:

  1. Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
  2. Sprawozdanie o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,

Wprowadzanie opakowań i produktów – zakup opon za granicą

Przed dokonaniem rejestracji w systemie BDO w dziale XII należy wziąć pod uwagę czy firma dokonuje importu i/lub wewnątrzwspólnotowego nabycia opon. W takim przypadku wulkanizator nie tylko będzie wytwórcą odpadów ale również wprowadzającym na rynek Polski opony oraz ewentualnie, dodatkowo, wprowadzającym produkty w opakowaniach. Nie występuje zwolnienie z uwagi na to, że opony mogą być używane bądź wprowadzane w bardzo małej ilości. Będąc wprowadzającym produkty w postaci opon (oraz ewentualnie dodatkowo produkty w opakowaniach) i wytwórcą odpadów należy złożyć dwa osobne sprawozdania do właściwego Urzędu Marszałkowskiego.

Rodzaje opon – wprowadzanie na rynek Polski produktów

Prowadzać działalność, która nakłada na firmę obowiązki wynikające z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, podmiot może wprowadzać:

  1. Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanym w samochodach osobowych – symbol PKWiU: 22.11.11.0
  2. Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach – symbol PKWiU: 22.11.12.0
  3. Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samolotach – symbol PKWiU: 22.11.13.0
  4. Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy – symbol PKWiU: 22.11.20.0
  5. Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych, pozostałe nowe opony pneumatyczne z gumy – symbol PKWiU: 22.11.14.0
  6. Opony pneumatyczne, używane – symbol PKWiU: 38.11.53.0

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Zgodnie z przepisami jeżeli w instalacji zostanie wytworzone 1000 kg (1 t) odpadów niebezpiecznych lub odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi w ilości 5 000 000 kg (5000 t) firma zobowiązana będzie po uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Istotną, kluczową rolę poza wytworzonymi masami stanowi określenie „instalacja”.

bdo wulkanizacja

Podsumowanie

Scroll to Top