BDO odpady – co musisz wiedzieć o rejestrze BDO?

Dzięki systemowi BDO, monitorowanie ilości i rodzaju odpadów w firmach staje się łatwiejsze. Jednak kto jest zobowiązany do prowadzenia tej ewidencji? Czy wszyscy przedsiębiorcy wytwarzający odpady mają obowiązek rejestracji w BDO? Otóż, każdy podmiot, który wytwarza lub gospodaruje odpadami, musi to robić zgodnie z przepisami.

Brak wpisu do rejestru BDO oznacza brak prawa przekazywania odpadów innym podmiotom, co ma istotne znaczenie dla efektywnego zarządzania zasobami. Od 2023 roku nowe podmioty, takie jak punkty handlowe i gastronomiczne, wprowadzające do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, także muszą prowadzić tę ewidencję.

Prowadzenie rejestracji w BDO nie tylko spełnia wymogi prawne, ale również stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego zarządzania odpadami, szczególnie w kontekście problemu plastiku jednorazowego. W trosce o środowisko, dbamy także o lepszą przyszłość.

Spis treści:

 1. Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów? Sprawdź wyjątki
 2. Które działalności nie muszą być zarejestrowane w BDO? Kto nie podlega ewidencji BDO?
 3. Odpady komunalne w firmie a BDO
  Odpady firmowe a kryteria odpadów komunalnych: co warto wiedzieć?”
  Limity odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
 4. Kto musi prowadzić ewidencję odpadów?
  BDO a gabinet lekarski
  BDO w gabinecie stomatologicznym
  BDO weterynaria
  BDO apteka
  BDO studio tatuażu
 5. Podsumowanie

Kto jest zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów? Sprawdź wyjątki

Nie każdy, kto ma do czynienia z odpadami, posiada obowiązek ewidencji odpadów. Istnieje kilka wyjątków, które zwalniają podmioty z tego obowiązku.

Dodatkowo, zwolnieni z obowiązku ewidencji odpadów są:

 • Osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na własne potrzeby.
 • Podmioty władające powierzchnią ziemi, na której stosowane są komunalne osady ściekowe w celach rolniczych, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.
 • Podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie gospodarowania odpadami, ale zajmują się zbieraniem odpadów opakowaniowych, zużytych artykułów konsumpcyjnych (w tym leków) np. apteki, sklepy, systemy zbierania odpadów w instytucjach edukacyjnych i urzędach.

Dodatkowo, podmioty transportujące własnoręcznie wytworzone odpady również są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji. Ważne jest zrozumienie, że te wyjątki mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania tych podmiotów, jednocześnie przyczyniając się do skutecznego zarządzania odpadami na szczeblu społecznym.

bdo odpady

Które działalności nie muszą być zarejestrowane w BDO? Kto nie podlega ewidencji BDO?

Wiele przedsiębiorstw jest zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji wytwarzanych odpadów, co automatycznie oznacza, że nie muszą się rejestrować w BDO. Przyjrzyjmy się dwóm kluczowym przypadkom, w których ta zasada znajduje zastosowanie.

1. Outsourcing Usług Budowlanych i Konserwacyjnych:

Podmioty zlecające na zewnątrz usługi z zakresu budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników, urządzeń, a także sprzątania, napraw i konserwacji nie są uznawane za wytwórców odpadów powstających w wyniku tych usług. Jeżeli umowa na usługę nie stanowi inaczej, obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów spoczywa na firmie wykonującej te czynności. Oczywiście, pod warunkiem, że nie jest zwolniona z obowiązku ewidencji zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi rodzajów i ilości odpadów.

2. Wynajmowane Pomieszczenia Wspólne:

Podmioty korzystające z wynajmowanych pomieszczeń wspólnych, na przykład w biurowcu, są zwolnione z obowiązku rejestracji w BDO, pod warunkiem, że umowa pisemna przenosi odpowiedzialność za wytworzone odpady na wynajmującego lub jednego z najmujących. Jednostki, w których odpady powstają jedynie w części socjalnej dla pracowników, uznawane są za odpady komunalne, nie podlegające ewidencji. Skoro odpady te nie wymagają rejestrowania, to również podmiot nie musi być wpisany do rejestru BDO.

W ten sposób, zwolnienia od obowiązków ewidencji i rejestracji ułatwiają pewnym branżom i przedsiębiorstwom skupienie się na swojej głównej działalności, jednocześnie przestrzegając obowiązujących przepisów.

Odpady komunalne w firmie a BDO

Odpady powstające w przedsiębiorstwach wymagają skrupulatnego rozdzielenia ze względu na ich źródło. Kluczowym rozróżnieniem jest podział na odpady komunalne oraz te inne niż komunalne. Przedsiębiorcy rejestrujący się w Bazie Danych Odpadów (BDO) koncentrują się głównie na ewidencji odpadów niekomunalnych, unikając tym samym problemów związanych z niewłaściwym określeniem charakteru odpadów, co może naruszyć obowiązujące przepisy.

Ewidencja BDO pozwala na zebranie danych dotyczących różnych podmiotów, takich jak te zajmujące się zbieraniem odpadów, prowadzące obiekty unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, posiadające koncesję na podziemne składowanie odpadów, czy te wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Ważne jest wyraźne rozróżnienie pomiędzy uczestnictwem w systemie odbioru odpadów komunalnych a wytwarzaniem odpadów podlegających ewidencji w BDO.

bdo obowiazek rejestracji

Odpady firmowe a kryteria odpadów komunalnych: co warto wiedzieć?”

O tym, czy odpady wytwarzane w Twojej organizacji kwalifikują się jako odpady komunalne, decyduje szereg kryteriów. Kluczową rolę odgrywa odpowiedź na dwa istotne pytania:

1. Czy są to odpady niebezpieczne?

Zgodnie z Ustawą o odpadach, odpady niebezpieczne wytwarzane w firmie nie podlegają kwalifikacji jako odpady komunalne. Bez względu na to, czy identyczne odpady pochodzą z gospodarstw domowych, kluczową informację o niebezpieczeństwie dostarcza gwiazdka (*) przy kodzie odpadu. Odpady niebezpieczne pochodzące z firm lub innych instytucji (np. urzędu lub szkoły) nigdy nie mogą zostać uznane za odpady komunalne.

Warto zaznaczyć, że czasem odpady niebezpieczne są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, co zostanie poruszone w dalszej części artykułu.

2. Czy charakter tych odpadów lub ich skład jest podobny do odpadów powstających w gospodarstwach domowych?

Odpady firmowe, które nie są niebezpieczne (bez gwiazdki), ale charakteryzują się podobnym składem lub charakterem co odpady domowe, mogą być uznane za odpady komunalne. Przykłady to odpady bytowe, takie jak opakowania po żywności czy makulatura.

Jednak istnieją także odpady firmowe, takie jak tonery do drukarek, baterie, akumulatory, drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, czy meble biurowe, które są bardziej złożone pod względem oceny prawnego charakteru. W tych przypadkach, aby uznać odpad za odpad komunalny, skład lub charakter muszą być podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

Podsumowując, właściwa klasyfikacja odpadów firmowych wymaga uwzględnienia zarówno kwestii niebezpieczeństwa, jak i podobieństwa do odpadów gospodarstw domowych. Zrozumienie tych kryteriów pozwoli skutecznie zarządzać odpadami, jednocześnie spełniając wymogi prawa.

Limity odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Niewielkie firmy często okazują się wytwarzać odpady w ilościach zgodnych z prawem, co oznacza, że nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. W takich przypadkach nie jest wymagane uzyskanie wpisu do rejestru BDO ani składanie rocznych sprawozdań dotyczących wytwarzanych odpadów.

Pamiętaj, że świadomość i zrozumienie limitów odpadów zwolnionych z obowiązku ewidencji mogą pomóc Twojej firmie w skoncentrowaniu się na głównych zadaniach bez konieczności dodatkowego obciążenia administracyjnego. Dokładne zaznajomienie się z wymogami prawnymi pozwoli uniknąć zbędnych formalności, jednocześnie dbając o zrównoważone zarządzanie odpadami.

Kto musi prowadzić ewidencję odpadów?

bdo gabinet lekarski

BDO a gabinet lekarski

Lekarze prowadzący prywatne gabinety medyczne nieustannie stają w obliczu wyzwań związanych z obsługą pacjentów, w tym tych z chorobami zakaźnymi. W trakcie codziennych działań medycznych powstają odpady, które wymagają szczególnej uwagi ze względu na potencjalne zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi, kontakt z krwią lub innymi wydzielinami pacjentów. Zarządzanie tymi odpadami jest kluczowym aspektem funkcjonowania gabinetów lekarskich, a tutaj sprawozdawczość odpadów odgrywa istotną rolę.

BDO w gabinecie stomatologicznym

W codziennej pracy gabinetów stomatologicznych generuje się różnorodność odpadów medycznych, obejmujących przykładowo substancje z drobnoustrojami chorobotwórczymi, a także narzędzia i opatrunki skażone biologicznie, wraz z jednorazowymi środkami ochrony osobistej. Dodatkowo, proces sterylizacji, powszechny w pracy dentystów, generuje istotną ilość odpadów. Zastosowanie BDO w gabinecie stomatologicznym staje się niezbędne nie tylko dla przestrzegania przepisów, ale również dla skutecznego zarządzania odpadami medycznymi.

BDO weterynaria

Weterynarze prowadzący przychodnie dla zwierząt muszą uzyskać wpis w odpowiednim rejestrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zakłady lecznicze dla zwierząt, które generują odpady weterynaryjne zaliczane do kategorii niebezpiecznych, są również zobligowane do prowadzenia szczegółowej ewidencji tych odpadów w systemie BDO. Działania te są nie tylko formalnym wymogiem, ale także kluczowym elementem dbałości o właściwe zarządzanie odpadami weterynaryjnymi oraz przestrzegania norm i standardów dotyczących ochrony środowiska.

BDO apteka

Dodatkowo, apteki często wytwarzają leki na zamówienie, wprowadzając na rynek opakowania. To zobowiązuje je do pełnienia obowiązków związanych z BDO i składania sprawozdań z wprowadzonych produktów w opakowaniach. Apteki, wydając torebki jednorazowe z tworzyw sztucznych, muszą także pobierać i przekazywać opłatę recyklingową do Marszałka Województwa, a także składać dodatkowe sprawozdanie ilości zakupionych i wydanych reklamówek w danym roku.

BDO studio tatuażu

Studia tatuażu, ze względu na specyfikę pracy z igłami i krwawienie, generują wiele odpadów zakaźnych. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju, środki ochrony osobistej, sorbenty i folie zabezpieczające stanowisko pracy są traktowane jako niebezpieczne odpady medyczne. Studio tatuażu musi ściśle przestrzegać procedur zarządzania tymi odpadami, dbając o bezpieczeństwo pracowników i klientów.

Eco-Clean

Podsumowanie

Podmioty zobowiązane do uzyskania wpisu do rejestru, prowadzenia ewidencji BDO nie są wprost wskazane w jednym akcie prawnym. Rejestracji w BDO będą musiały dokonać podmioty wprowadzające produkty w opakowaniach (przedsiębiorcy). Obowiązek wpisu w rejestrze BDO będzie mógł dotyczyć wielu różnych branży. Jeżeli potrzebujesz pomocy i chcesz dowiedzieć się więcej na temat:

 • jak uzyskać numer rejestrowy BDO oraz wpis do rejestru BDO?
 • jak powinna wyglądać rejestracja w BDO dla nowych podmiotów?
 • jak prowadzić ewidencję odpadów w BDO?
 • czy musisz zarejestrować się w BDO?
 • jakie odpady podlegają ewidencji?
 • jak prowadzić sprawozdawczość w BDO?

Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy rozwiać wszelkie wątpliwości. Sprawdź czy BDO Cię obowiązuje!

Scroll to Top