Opłata recyklingowa za reklamówki

Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, mają obowiązek pobierania opłaty recyklingowej od nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (art. 40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). W tym artykule przybliżymy kwestie związane z pobieraniem opłaty recyklingowej, wskażemy numeru rachunków bankowych na które należy przekazać opłaty. Odpowiemy na pytanie czy przedsiębiorca pobierający opłatę recyklingową powinien dokonać rejestracji w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

Definicja torby na zakupy z tworzywa sztucznego

Torby na zakupy z tworzywa sztucznego (art. 8 pkt 15a u.g.o) – rozumie się przez to torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:

a) lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,

b) bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności,

c) pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej;

Czy istnieją przypadki zwolnienia z opłaty recyklingowej?

W przypadku bardzo lekki toreb na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów (np. zrywka, worek foliowy), które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności – opłaty tej się nie pobierania.

Jakie są kary za brak pobierania opłaty recyklingowej?

Niepobieranie opłaty recyklingowej zagrożone jest karą od 500 zł do 20 000 zł. W zakresie opłaty recyklingowej zastosowanie mają przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują marszałkowi województwa.

Stawka opłaty recyklingowej

Prowadzenia ewidencji wewnętrznych

Pobranie opłaty recyklingowej nie wyczerpuje realizacji obowiązków jakie są nałożone na przedsiębiorcę. Zobowiązany on jest do prowadzenia ewidencji nabytych i wydanych toreb dla każdej jednostki z osobna.

Obowiązek wpisu do rejestru BDO

oplata za reklamówki

Sprawozdanie roczne

Pobieranie i przekazywanie opłaty

Jak wspomniano wcześniej, przedsiębiorca nie pobiera opłaty za torebki o grubości poniżej 15 mikrometrów (bardzo lekkie torby) – natomiast muszą zostać spełnione określone wymogi aby nie pobierać opłaty recyklingowej za torby. W przypadku pobierania od klientów opłaty recyklingowej należy ją przekazać na właściwy rachunek bankowy prowadzony przez Marszałka Województwa w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale pobrania opłaty.

Znacznie właściwego Marszałka Województwa

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 9 listopada 2021 r. (I SA/Sz 626/21) uznał, że wniesienie opłaty recyklingowej do innego Marszałka Województwa nie powoduje wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w rozumieniu art. 59 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Numery rachunków Urzędów Marszałkowskich

Realizację przelewu należy poprzedzić weryfikacją poprawność aktualnych numeru rachunków bankowych Urzędów Marszałkowskich. Warto zwrócić uwagę na tytuły przelewów oczekiwane przez Urząd.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego93 1090 2398 0000 0001 4176 6318https://bip.dolnyslask.pl/a,114164,numery-rachunkow-bankowych.html
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego76 1020 1462 0000 7102 0345 5334https://kujawsko-pomorskie.pl/aktualnosci-srodowisko/35305-oplaty-za-sprzedaz-toreb-z-tworzywa-sztucznego
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie85 1020 3147 0000 8502 0136 3456https://umwl.bip.lubelskie.pl/?id=477&action=details&document_id=1230558
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego15 1090 1535 0000 0001 4706 9122https://lubuskie.pl/cms/249/ksiegowosc
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego78 1540 1245 2056 4800 4789 0014https://bip.lodzkie.pl/2008a/item/371-ewidencja-i-windykacja-nale%C5%BCno%C5%9Bci-za-op%C5%82aty-%C5%9Brodowiskowe
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego73 1020 2892 0000 5502 0691 8876https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1563962,oplata-recyklingowa-reklamowki.html
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego63 1240 6292 1111 0010 8779 9854https://mazovia.pl/pl/bip/zalatw-sprawe/e-uslugi/karty-uslug/6-oplaty-srodowiskowe/612-oplata-recyklingowa-za-torby-na-zakupy-z-tworzywa-sztucznego.html
Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego08 1160 2202 0000 0003 5705 4265https://bip.opolskie.pl/2019/01/oplata-recyklingowa
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie53 1090 2750 0000 0001 4752 0788https://bip.podkarpackie.pl/index.php/budzet-i-mienie/wykaz-rachunkow-bankowych
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego07 1540 1216 2054 4405 2403 0011https://podlaskie.eu/urzad/departamenty/dos/oplata-recyklingowa.html
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku68 1020 1811 0000 0402 0340 6956https://bip.pomorskie.eu/m,557,oplata-recyklingowa-od-toreb-foliowych-w-wojewodztwie-pomorskim.html
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego88 1240 6292 1111 0010 8744 4190https://bip.slaskie.pl/katalog-uslug/oplata-recyklingowa-za-torby-na-zakupy-z-tworzywa-sztucznego.html
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach55 1020 2629 0000 9702 0389 2692https://www.swietokrzyskie.pro/informacja-w-sprawie-oplaty-recyklingowej/
 Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie72 1090 2718 0000 0001 4649 6849https://bip.warmia.mazury.pl/1059/numery-rachunkow-bankowych-do-wnoszenia-oplat-srodowiskowych.html
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu90 1020 4027 0000 1702 1517 4602https://www.umww.pl/numery-rachunkw-bankowych
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego38 1020 4795 0000 9802 0299 6916https://bip.rbip.wzp.pl/artykul/oplata-recyklingowa-za-torby-na-zakupy-z-tworzyw-sztucznych

Podsumowanie

Scroll to Top