Odpady z salonów tatuażu i utylizacja – BDO studio tatuażu

Prowadzenie działalności wiąże się z wytwarzaniem odpadów w większym bądź mniejszym stopniu. Przedsiębiorca poza odpadami komunalnymi może być również wytwórcą odpadów, które podlegają pod obowiązek prowadzenia ewidencji BDO. W tym artykule dowiesz się czy odpady z salonu tatuażu będą zobowiązywały Twoją firmę do uzyskania wpisu w rejestrze Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO).

studio tatuażu odpady

Odpady z salonów tatuażu – jakie odpady są wytwarzane?

Poza odpadami komunalnymi w studiu tatuażu występują odpady w postaci m.in. igieł czy opatrunków. Odpady te pomimo tego, że mogą przypominać odpady wytworzone w gospodarstwie domowych, traktuje się jako odpady inne niż komunalne – wytworzone przez podmiot świadczący usługi w zakresie wykonywania tatuażu.

Co z odpadami z salonów tatuażu?

Wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach musi prawidłowo gospodarować wytworzonymi przez siebie odpadami, po przez m.in. przekazanie ich uprawnionym do tego podmiotom. 

Wytwarzane w studiach tatuażu odpady – jak je magazynować?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi jest istotnym dokumentem. Jeżeli w firmie powstają odpady ze świadczeń zdrowotnych zawierające drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, odpady z świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań, doświadczeń naukowych w zakresie medycyny, posiadania swojego studia tatuażu będzie wymagało wytwórcę odpadów do zapoznania się i stosowania przepisów określonych w Rozporządzeniu. Pamiętać należy, że o odpady o właściwościach zakaźnych, formy zdolne do przeniesieniu materiału, toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego stanowią zagrożenie dla ich wytwórcy oraz innych osób mogących mieć nieświadomy kontakt z odpadami. 

Czy studio tatuażu powinno uzyskać wpis do BDO? Obowiązkowa ewidencja

W studiu tatuażu wytwarzane są odpady z grupy 18 – odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną). W Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów nie uwzględniono grupy 18. Tym samym z uwagi na odpady powstające z grupy 18 podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów powinien uzyskać wpis do BDO, uzyskać dostęp do konta w BDO – studio tatuażu nie może skorzystać z w/w zwolnienia wskazanego w Rozporządzeniu. Do uzyskania wpisu w BDO będzie więc zobowiązana firma przed rozpoczęciem działalności, która wymaga uzyskania wpisu do rejestru BDO.

Odpady medyczne w studiu tatuażu

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów zawiera 20 grup. W odniesieniu do katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. w studiu tatuażu mogą zostać wytworzone odpady np. 18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 oraz 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy). Odpady o kodach 18 01 03* oraz 18 01 04 nie zostały uwzględnione w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.

Wywóz odpadów – utylizacja

Na rynku funkcjonują podmioty wyspecjalizowane w odbieraniu odpadów oraz ich dostarczeniu do podmiotu uprawnionego. Za wytworzone odpady odpowiada ich wytwórca. Igła po wykorzystaniu staje się odpadem, Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie katalogu nakłada obowiązek prawidłowej klasyfikacji wytworzonego odpadu, ponad to istotny jest fakt, że fizyczne przekazanie odpadów do transportu nie zwalania z odpowiedzialności za wytworzone odpady. Odpad musi zostać przekazany podmiotowi, który jest do tego uprawniony. Fizyczna utrata kontroli nad odpadem nie zwalnia z odpowiedzialności za odpad.

BDO – Baza Danych Odpadowych?

odpady medyczne studio tatuażu

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów – kiedy obowiązek uzyskania pozwolenia?

W przypadku wytworzenia odpadów w instalacji (istotną rolę odgrywa prawidłowe określenie czym jest instalacja oraz jakie dokładnie odpady zostały wytworzone w instalacji) w ilości 1000 kg w postaci odpadów niebezpiecznych lub 5 000 000 kg odpadów innych niż niebezpieczne, niebędących odpadami komunalnymi – firma zobowiązana będzie do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Jeżeli odpady powstające w związku z wytwarzaniem ich w instalacji przedsiębiorca zobowiązany jest do realizacji kolejnych obowiązków. Należy rozróżnić pozwolenia na wytwarzanie odpadów, zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów czy pozwolenia zintegrowane. 

Konsekwencje braku rejestracji w BDO

Obowiązki właściciela studia tatuażu – podsumowanie

Scroll to Top